Przedstawiciel UMW w komisji ds. stypendiów ministra

Prof. Marzenna Podhorska-Okołów - decyzją Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego - została powołana do zespołu decydującego o przyznaniu stypendium MNiSW dla wybitnych studentów i młodych naukowców.

Wnioski o stypendia MNISW na naszej uczelni przyjmowane będą do 11 października 2019 roku w Dziale Spraw Studenckich (ul. Wojciecha z Brudzewa 12):
Kwestie przyznawania stypendiów ministra dla studentów regulują przepisy:

  •     art. 458 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. poz. 1668, z późn. zm.), zwana dalej „ustawą”,
  •     Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie stypendiów ministra właściwego do spraw zdrowia dla studentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 1600), zwane dalej "rozporządzeniem".

    Kto może otrzymać stypendium ministra:

1) Stypendium może być przyznane studentowi, który:
a) w poprzednim roku akademickim zaliczył rok studiów oraz
b) uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim.
2) Wymogu, o którym mowa w ust. 1 lit. b, nie stosuje się do studenta, który w roku złożenia wniosku został przyjęty na studia drugiego stopnia.

    Rodzaje znaczących osiągnięć studenta:

Za znaczące osiągnięcia naukowe studenta uważa się:

  •  autorstwo lub współautorstwo monografii naukowej lub rozdziału w monografii naukowej wydanej przez wydawnictwo ujęte w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
  •  autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym lub w recenzowanych materiałach z konferencji międzynarodowych, ujętych w wykazie, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 267 ust. 2 pkt 2 ustawy;
  • znaczący udział w projekcie badawczym, realizowanym przez uczelnię, w której student odbywa kształcenie, w tym udział w projekcie badawczym finansowanym w drodze konkursu ogólnopolskiego lub międzynarodowego;
  •  zastosowanie praktyczne wyników badań naukowych lub prac rozwojowych, w tym udzielenie patentu na wynalazek lub wdrożenie wyników działalności naukowej w innej formie;
  • autorstwo i wygłoszenie referatu naukowego dotyczącego badań naukowych na ogólnopolskiej lub międzynarodowej konferencji naukowej o wysokim prestiżu zorganizowanej przez podmiot, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ustawy, zagraniczną uczelnię lub zagraniczną instytucję naukową;
  • uzyskanie nagrody indywidualnej lub znaczący udział w powstaniu osiągnięcia, za które uzyskano nagrodę zespołową w konkursie naukowym o zasięgu międzynarodowym i o wysokim prestiżu, w którym uczestniczyli studenci uczelni co najmniej z pięciu państw, z wyłączeniem konkursów organizowanych w ramach międzynarodowych konferencji naukowych.

W roku 2019 we wnioskach, jako znaczące osiągnięcia naukowe studenta może zostać przedstawione autorstwo lub współautorstwo artykułu naukowego opublikowanego w czasopiśmie naukowym ujętym w wykazie czasopism naukowych ogłoszonym przez ministra właściwego do spraw nauki zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2018 r. poz. 87).

Za znaczące osiągnięcia sportowe studenta uważa się zajęcie w:

  • sportach olimpijskich albo paraolimpijskich lub objętych programem igrzysk głuchych, w rywalizacji indywidualnej albo drużynowej, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1468), co najmniej:

1) szesnastego miejsca w igrzyskach olimpijskich, igrzyskach paraolimpijskich lub igrzyskach głuchych,
2) ósmego miejsca w mistrzostwach świata,
3) szóstego miejsca w mistrzostwach Europy,
4) trzeciego miejsca w młodzieżowych mistrzostwach świata lub Europy,
5) pierwszego miejsca w mistrzostwach Polski rozgrywanych w kategorii seniora,
6) miejsca, o którym mowa w pkt. 2-5, w zawodach organizowanych dla osób niepełnosprawnych;

  • rywalizacji indywidualnej albo drużynowej w sportach, w których działają polskie związki sportowe, o których mowa w ustawie z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, co najmniej trzeciego miejsca w:

1) uniwersjadzie,
2) akademickich mistrzostwach świata,
3) akademickich mistrzostwach Europy,
4) Europejskich Igrzyskach Studentów.

Szczegółowe informacja i wszystkie załączniki znaleźć można na stronie Działu Spraw Studenckich.