Przedłużone zdalne nauczanie do końca roku akademickiego

Po przeanalizowaniu sytuacji władze uczelni podjęły decyzję o dokończeniu zajęć w bieżącym roku akademickim w sposób zdalny. Platformami dopuszczonymi do zdalnych egzaminów są Testportal oraz BBB. 

Umowa z Testportalem obowiązuje od 25 maja 2020. Od tego samego dnia zajęcia dydaktyczne są prowadzone na następujących zasadach:
1) Wydział Lekarski i Wydział Lekarsko - Stomatologiczny:
a) zajęcia dla studentów od 1 do 6 roku studiów na kierunku lekarskim i od 1 do 5 roku studiów na kierunku lekarsko – dentystycznym prowadzone są z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość do czasu zrealizowania efektów uczenia się przewidzianych sylabusem przedmiotu, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 roku. Zaliczenia i egzaminy
przedmiotowe powinny być przeprowadzone w formie zdalnej, z wykorzystaniem wskazanej w uczelni platformy do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w formie testowej oraz wskazanej w uczelni platformy do kontaktu synchronicznego (§ 3);

2) Wydział Farmaceutyczny:
a) zajęcia dla studentów od 1 do 5 roku kierunków farmacja i analityka medyczna prowadzone są w trybie nauczania na odległość do czasu zrealizowania efektów uczenia się przewidzianych sylabusem przedmiotu, nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 roku. Zaliczenia i egzaminy przedmiotowe odbywają się zdalnie z wykorzystaniem wskazanej w uczelni platformy do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w formie testowej oraz wskazanej w uczelni platformy do kontaktu synchronicznego (§ 3),
b) należy kontynuować realizację prac magisterskich z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość;

3) Wydział Nauk o Zdrowiu:
a) zajęcia dla studentów od 1 do 3 roku studiów I stopnia i jednolitych studiów magisterskich oraz 1 i 2 roku studiów II stopnia prowadzone są w trybie nauczania na odległość, do czasu zrealizowania efektów kształcenia przewidzianych sylabusem przedmiotu nie dłużej jednak niż do dnia 30 września 2020 roku. Zaliczenia i egzaminy przedmiotowe odbywają się zdalnie z wykorzystaniem wskazanej w uczelni platformy do przeprowadzania zaliczeń i egzaminów w formie testowej oraz wskazanej w uczelni platformy do kontaktu
synchronicznego (§ 3);
b) należy kontynuować realizację prac magisterskich z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość.

Od dnia 25 maja 2020 r. przywraca się możliwość organizacji przez Uczelnię praktyki zawodowej lub wakacyjnej realizowanej w formie grupowej lub indywidualnej, w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i w instytucjach sektora ochrony zdrowia, zgodnie z planem studiów na poszczególnych kierunkach.

Decyzją Dziekana Wydziału, zaliczenie praktyki zawodowej lub wakacyjnej może odbyć się na wniosek studenta, po przedłożeniu stosownej dokumentacji poświadczającej:
1) realizację wolontariatu na rzecz podmiotu zaangażowanego w usuwanie skutków epidemii COVID-19, ze wskazaniem liczby zrealizowanych w ramach wolontariatu
godzin oraz charakteru wykonywanych czynności,
2) pracę zawodową, z wyszczególnieniem czynności zawodowych oraz wskazaniem okresu zatrudnienia,
3) praktyki zawodowej lub wakacyjnej zrealizowanej indywidualnie wg zasad obowiązujących w Uczelni.

Do prowadzenia zaliczeń i egzaminów wymagających formy pisemnej obowiązuje korzystanie z platformy TestPortal.pl

Do prowadzenia zaliczeń i egzaminów wymagających kontaktu synchronicznego obowiązuje stosowanie platformy Big Blue Button (BBB).

Szczegóły zawiera Zarządzanie nr 100/XV R/2020 Rektora UMW - w sprawie organizacji zajęć dydaktycznych i innych form kształcenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem SARS-CoV-2 wśród pracowników, studentów, doktorantów oraz uczestników kursów, studiów podyplomowych i UTW.