Projekt "Domowa przystań"

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu, dzięki zaangażowaniu Katedry Psychiatrii, został partnerem projektu  pod nazwą "Domowa przystań", współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.   

Projekt Domowa Przystań jest realizowany przez Miejskie Centrum Usług Socjalnych w imieniu Gminy Wrocław – lidera projektu - we współpracy z partnerem krajowym – Uniwersytetem Medycznym im. Piastów Śląskich oraz ponadnarodowym – AZIENDA Pubblica Di Servizi Alla Persona Citta di Bologna w okresie od 1.06.2017 do 31.05.2020. Wysokość dofinansowania wyniosła 1 008 740,28 zł.

Celem projektu jest podniesienie jakości i poszerzenie oferty usług prozdrowotnych i socjalnych świadczonych w Dziennych Domach Pomocy (DDP) poprzez transfer, zaadaptowanie i wdrożenie nowego modelu wsparcia użytkowników DDP oraz ich rodzin (i/lub opiekunów) w miejscu zamieszkania, dzięki współpracy z partnerem narodowym i ponadnarodowym. 

Partner z Bolonii dysponuje szerszym wachlarzem usług socjalnych, w tym opieką zdrowotną nad osobami starszymi oferując kompleksowe, systemowe wsparcie, które nie jest oferowane w Polsce. Adaptacja i wdrożenie modelu  wsparcia z Bolonii w Polsce będzie polegało na poszerzeniu oferty  w zakresie pielęgnacji, opieki, profilaktyki schorzeń osób starszych – klientów DDP. Wartością dodaną będzie także włączenie  wsparcia nieformalnego opiekuna poprzez opracowanie cykl szkoleń dla pracowników DDP.

Zadanie jest finansowane ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: IV. Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.3 Współpraca ponadnarodowa współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

loga unijne
loga miejskie