Prof. Tomasz Grodzicki doktorem honoris causa UMW

W czasie uroczystej inauguracji roku akademickiego 2019/2020 prof. Tomasz Grodzicki Prorektor ds. Collegium Medicum otrzymał nawyższe wyróżnienie akademickie - dołączył do grona doktorów honoris causa naszej Uczelni.

Inicjatywę zapoczątkował Wydział Lekarski. 28 listopada 2018 roku decyzję o nadaniu doktoratu honoris causa UMW prof. Tomaszowi Grodzickiemu podjął Senat naszej Uczelni. W uroczystości wzięła udział nie tylko rodzina Profesora, ale także mocna reprezentacja jego rodzimego Uniwersytetu Jagiellońskiego z Prorektorami Uczelni prof. Jackiem Popielem i prof. Dorotą Malec oraz Dziekanem Wydziału Lekarskiego UJ CM prof. Maciejem Małeckim na czele.
Życiorys prof. Tomasza Grodzickiego
Życiorys prof. Tomasza Grodzickiego

Promotorką przewodu była prof. Małgorzata Sobieszczańska. To ona w czasie uroczystości przypominała życiorys naukowy kandydata, mocno podkreślając przy tym szlachetne cechy charakteru Profesora, które czynią z Niego nie tylko wyjątkowego naukowca, ale też uczciwego, przyjaznego i otwartego na innych człowieka.

Prof. Małgorzata Sobieszczańska, prof. Tomasz Grodzkicki
Wspominając o związkach łączących prof. Tomasza Grodzkickiego z naszą uczelnią, prof. Małgorzata Sobieszczańska podkreślała Jego zasługi dla rozwoju naszej geriatrii. I zaapelowała do obecnego na uroczystości Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego o zwrócenie baczniejszej uwagi w kierowanym przez niego resorcie na potrzeby geriatrii w Polsce.
Prof. Małgorzata Sobieszczańska
Promotor podziękowała recenzentom doktoratu, którymi byli prof. Katarzyna Wieczorkowska-Tobis z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu oraz prof. Zbigniew Gaciong z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
Prof. Małgorzata Sobieszczańska, prof. Tomasz Grodzicki
Zgodnie z tradycją, promotor przewodu odczytała po łacinie laudację, której Profesor wysłuchał z pewną nieśmiałością.

Prof. Tomasz Grodzicki

Doctoránde claríssime!

Qui ei imprímis artis médicae parti déditus, quae ad hóminum aetáte provectórum valetúdinem pértinet, morbórum speciátim systématis cardiovasculáris apud senes occurréntium  causas, formas, perícula, item ratiónes morbos illos prohibéndi diligénter inquisivísti, ego, promótrix legítime constitúta, te, Thomam Grodzicki, medicínae doctórem habilitátum, morbórum internórum professórem ordinárium, Universitátis Iagellónicae Cracoviénsis hoc témpore prorectórem Collégii Médici res administrántem, Cáthedrae Morbórum Internórum et Gerontológiae in eádem Universitáte cónditae  moderatórem, Academíae Scientiárum Polónae atque Academíae Polónae Litterárum et Scientiárum sócium epistolárium, multis nomismátibus honoríficis praemiísque, quae homínibus studiórum laude conspícuis tribuúntur, insignítum, qui complúres disputatiónes in commentáriis periódicis máximi per totum terrárum orbem moménti in lucem proferéndo rerum Aesculápii perítia singulári inclaruísti,qui in número eórum fuísti, qui máxima in hac civitáte cónsilia epidemiológica (quorum nómina sunt exémpli grátia “NATPOL”, “Projekt PolsStu”, “POLSENIOR”)  et excogitavérunt et exsecúti sunt, qui stúdia, quae ad fragilitátis apud senióres syndróma pértinent, in Polónia magno cum fructu inchoavísti, qui quaestiónes ad curatiónem in civitáte nostra ordinándam spectántes hóminum insufficéntia cordis laborántium  eníxe perscrutátus ratiónes quasdam proposuísti  pericula aegris imminéntia minuéndi, qui commúnium studiórum commércio  cum Alma Matre Wratislaviénsi sociátus es, decréto Facultátis Médicae amplissimíque Senátus Universitátis Médicae Wratislaviénsis medicínae doctórem honóris causa creo, creátum renúntio atque doctóris honóres, iura et privilégia ómnia in te cónfero, in eiúsque rei fidem hoc diplóma Universitátis sigíllo munítum tibi in manus trado.
    
Tłumaczenie laudacji

Po odczytaniu laudacji, prof. Małgorzata Sobieszczańska dokonała aktu promocji.

Prof. Tomasz Grodzicki prof. Małgorzata Sobieszczańska

Jesteśmy karłami, którzy wspięli się na ramiona olbrzymów - tymi słowami prof. Tomasz Grodzicki rozpoczął swoje wystąpienie. Wspominał swoich dawnych nauczycieli, dziękował Uniwersytetowi Jagiellońskiemu za stworzone możliwości. Życzył świeżo upieczonym studentom, by również spotkali takich Olbrzymów na swojej drodze, a wtedy sięgną, gdzie wzrok nie sięga i złamią czego rozum nie złamie. 

Prof. Tomasz Grodzicki

Doktor honoris causa podzielił się też z zebranymi refleksją z obserwowanych w ostatnim czasie inauguracji roku na różnych uczelniach. Nawiązał do biblijnej przypowieści o Wieży Babel, gdzie Jahwe zezłoszczony pychą ludzi pomieszał im języki, by nie mogli się porozumieć. I zamiast dokończyć budowę, rozbiegli się w różne strony. O podobnym braku możliwości znalezienia wspólnego języka i przez to braku porozumienia na polskich uczelniach, mówił prof. Tomasz Grodzicki.

Prof. Tomasz Grodzicki
Na koniec - zgodnie z tradycją naszej Uczelni - Chór Uniwersytetu Medycznego Medici Cantantes pod kierownictwem Magdaleny Wojtas wykonał utwór Lollipop ze specjalną dedykacją dla Profesora.

Prof. Tomasz Grodzicki Prof. Małgorzata Sobieszczańska
Chór UMW Medici Cantantes

Po zakończeniu uroczystości przyszedł czas na liczne gratulacje dla Doktora honoris causa.