Potrójne złoto dla naszych naukowców na targach iENA 2018

Organizowane od 70 lat targi iENA należą do jednych z najstarszych i najbardziej prestiżowych wystaw wynalazczych na świecie. W tegorocznej edycji Polscy naukowcy zdobyli 8 medali, spośród których trzy złote trafiły w ręce badaczy z naszej uczelni.

Nagrodzone wynalazki były prezentowane podczas sesji plakatowej na Międzynarodowej Wystawie Wynalazków IENA 2018 w Norymberdze, a przyznane im nagrody są dowodem na ich potencjał komercjalizacyjny. O laury konkurowało w sumie 800 rozwiązań z 30 krajów świata. Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu był jedyną polską uczelnią medyczną, której wynalazki zostały zaprezentowane podczas wystawy i wszystkie zostały wyróżnione złotymi medalami.

Medale iENA

Złote Medale podczas Międzynarodowej Wystawy Wynalazków IENA 2018 otrzymały następujące wynalazki:

Zastosowanie in-vitro przeciwciała rozpoznającego antygen bakteryjny.
Przeciwciało posiadające powinowactwo do nabłonka gruczołowego i tkanki nerwowej oraz tkanki nowotworowej wywodzącej się z tych tkanek oraz jego zastosowania.
An antibody possessing an affinity for epithelial secretory and nervous tissue, as well as tumor derived from these tissues as well as the use thereof.

Opracowany przez zespół pod przewodnictwem prof. Andrzeja Gamiana, w składzie: dr Agnieszka Korzeniowska-Kowal, dr Agata Kochman , prof. dr hab. Piotr Ziółkowski.

Wynalazek rozwiązuje problem specyficznego rozpoznawania określonych nowotworów, jest nowym narzędziem diagnostycznym do identyfikacji i różnicowania nowotworów nabłonka gruczołowego i tkanki nerwowej. Przeciwciała wzbogacą zestaw diagnostyczny do różnicowania nowotworów w celu stawiania bardziej precyzyjnej diagnozy i skutecznego leczenia. Przeciwciała te mogą też służyć jako nośnik leków, specyficznie rozpoznający docelowo tkankę nowotworową.

Wynalazek został również nagrodzony w ramach wystawy IENA przez Tajlandzką Krajową Radę ds. Badań Naukowych przyznała Nagrodę dla Najlepszego Międzynarodowego Wynalazku a na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS (15 - 17 Paź 2018), której organizatorem jest Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów otrzymał Srebrny Medal.

Sposób diagnozowania nowotworów układu chłonnego.
An optical tweezers based assay to precisely differentiate B-cell lymphoma cells from normal B-cell.

Opracowany przez zespół pod przewodnictwem dr Kamili Duś-Szachniewicz, w składzie: dr Marta Woźniak, lek. Krzysztof Zduniak, dr inż.Sławomir Drobczyński, mgr inż.Kinga Walaszek.

Opracowana metoda umożliwia skuteczniejsze rozróżnianie komórek prawidłowych od komórek patologicznych na podstawie czasu niezbędnego do utworzenia stabilnej kokultury pomiędzy fibroblastami zrębu szpiku kostnego a limfocytami B w szczypcach optycznych (szczypce optyczne otrzymały w tym roku Nagrodę Nobla w dziedzinie fizyki). Istotny aspekt stanowi fakt, że materiał do nowoopracowanej diagnostyki w szczypcach optycznych pobierany jest ambulatoryjnie na drodze mało inwazyjnej biopsji cienkoigłowej. Pozwala to wyeliminować dyskomfort związany z hospitalizacją oraz uniknąć ewentualnych powikłań pooperacyjnych. Opracowana metoda może znaleźć zastosowanie jako nowatorska procedura diagnostyczna u pacjentów z podejrzeniem choroby rozrostowej układu chłonnego. Do wykonania zaproponowanej procedury diagnostycznej niezbędny jest komercyjny układ szczypiec optycznych. Inżynierowie uczestniczący w opracowaniu procedury zgłaszają możliwość zaprojektowania oraz wykonania zminiaturyzowanej wersji szczypiec jako elementu doposażenia standardowego mikroskopu świetlnego. Element ten byłby kilkukrotnie tańszy od dostępnego komercyjnie układu szczypiec optycznych.

Wynalazek został również nagrodzony na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS (15 - 17 Paź 2018), której organizatorem jest Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów otrzymał Srebrny Medal.

Rozmowa z dr Kamilą Duś-Szachniewicz w Gazecie Uczelnianej (str. 30)

Glikokoniugatowa pochodna metotreksatu i glukozy w celowanym leczeniu nowotworów
Glycoconjugate derivative of methotrexate and glucose in targeted cancer therapy.

Opracowany przez zespół pod przewodnictwem lek. Siddartha Agrawala, w składzie: dr Marta Woźniak,
prof. dr hab. Wiesław Szeja, prof. dr hab. Piotr Ziółkowski, dr hab. Prof. nadzw. Anil Kumar Agrawal, prof. dr hab. Andrzej Gamian, mgr Monika Krawczyk, dr Gabriela Pastuch Gawołel, dr Jerzy Wiśniewski, mgr Sebastian Makuch.

Innowację stanowi związek- koniugat, który charakteryzuje się silnym i selektywnym działaniem przeciwnowotworowym. Koniugat poprzez swoje właściwości jest silnie wychwytywany przez komórki nowotworowe, które charakteryzują się wzmożonym zapotrzebowaniem na glukozę. Wewnątrzkomórkowo uwalnia farmakofor (substancję cytotoksyczną) oraz glukozę z łącznikiem, które odpowiadają za jego działanie cytotoksyczne. Pochodna może zostać z powodzeniem zastosowana w onkologii oraz w innych dziedzinach medycyny (m.in. reumatologia) w których wykorzystywany jest metotreksat. Ze względu na wyższość koniugatu nad samym metotreksatem oczekuje się, że związek może poprawić rokowanie w chorobach w których stosowany jest ten cytostatyk.

Wynalazek został również nagrodzony na Międzynarodowej Warszawskiej Wystawie Wynalazków IWIS (15 - 17 Paź 2018), której organizatorem jest Stowarzyszenie Polskich Wynalazców i Racjonalizatorów otrzymał Złoty Medal.

Rozmowa z Siddarthem Agrawalem w Gazecie Uczelnianej (str. 16)

Autorzy wynalazków pozostają w ścisłej współpracy z Centrun Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Związani z nim specjaliści wspierają naukowców w komercjalizacji ich osiągnięć. – Mamy nowe otwarcie i staramy się profesjonalnie promować nasze wynalazki, żeby maksymalnie zwiększyć szansę na ich wdrożenie i komercjalizację – mówi kierownik CITT Krzysztof Malinowski. – Zachęcamy naukowców do współpracy, bo nasi specjaliści mają doświadczenie w relacjach z biznesem i chętnie pomagają wszystkim aktywnym pracownikom uczelni i studentom.

Więcej informacji na temat targów:
http://www.polskiewynalazki.pl/ex/2018/iena/wynalazki