Położnictwo z pozytywną oceną PKA

Informacja w sprawie oceny programowej kierunku położnictwo prowadzonego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Informuję, że na podstawie art. 245 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 478) Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej, po zapoznaniu się z opinią zespołu nauk medycznych i nauk o zdrowiu, raportem zespołu oceniającego oraz stanowiskiem Uczelni w sprawie oceny programowej kierunku położnictwo  prowadzonego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym wydało ocenę pozytywną procesu kształcenia realizowanego na Uniwersytecie Medycznym im. Piastów Śląskich we Wrocławiu, co umożliwia studentom kierunku położnictwo osiągnięcie założonych efektów uczenia się dla studiów pierwszego i drugiego stopnia o profilu praktycznym.

Wszystkim Państwu zaangażowanym w proces przygotowania raportu samooceny i uczestniczących
w spotkaniach podczas wizytacji PKA: nauczycielom akademickim, interesariuszom zewnętrznym, pracownikom administracyjnym i studentom, dziękuję za realizację powierzonych zadań.
Następna ocena programowa na kierunku położnictwo powinna nastąpić w roku akademickim 2026/2027.

Dziekan WNoZ
dr Anna Kołcz