NAWA ogłasza nabory dla doktorantów i pracowników naukowych

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej zaprasza do wzięcia udziału w konkursach dedykowanych doktorantom i pracownikom naukowym. 

Obecnie prowadzone są nabory do następujących programów:
•    Program im. Mieczysława Bekkera - wspiera mobilności doktorantów, naukowców i nauczycieli akademickich w dążeniu do doskonałości naukowej przez umożliwienie rozwoju naukowego w zagranicznych ośrodkach badawczych oraz akademickich na całym świecie.
Program jest otwarty dla doktorantów i naukowców reprezentujących wszystkie dziedziny nauki, a jednostkami goszczącymi mogą być ośrodki naukowe lub akademickie na całym świecie. Możliwe jest uzyskanie finansowania na wyjazd trwający od 3 do 24 miesięcy. Finansowanie obejmuje zarówno koszty podroży jak i utrzymania stypendysty związane z pobytem.

Wnioski można składać do 25 maja 2021.

•    Program im. Stanisława Ulama – Program pozwala na przyjazdy do Polski zarówno uznanych, jak i obiecujących naukowców, posiadających co najmniej stopień naukowy doktora, bez względu na wiek, reprezentowaną dziedzinę czy kraj pochodzenia, w tym polskich naukowców pracujących na stałe za granicą (mogą oni stanowić maksymalnie do 10% Stypendystów w naborze).
W ramach Programu możliwe są przyjazdy, których celem jest: prowadzenie badań naukowych; odbycie stażu podoktorskiego; pozyskanie materiałów do badań lub publikacji naukowej; Jako uzupełnienie powyższych aktywności, przyjazd może obejmować również prowadzenie zajęć dydaktycznych w Ośrodku goszczącym.
Pobyt może trwać od 6 do 24 miesięcy.

Wnioski można składać do 15 czerwca 2021.

•    Granty interwencyjne- wspierają współpracę międzynarodową zespołów badawczych lub mobilności międzynarodowej naukowców, podejmowanej w reakcji na nagłe, ważne, nieprzewidziane zjawiska społeczne, cywilizacyjne i przyrodnicze o konsekwencjach globalnych lub istotnych regionalnie.
W ramach programu mogą być finansowane następujące działania:
koszty wynagrodzeń osób bezpośrednio zaangażowanych w realizację działań w projekcie;
koszty pozyskania ekspertyz, opracowań, zlecenia zadań o charakterze badawczym, analitycznym, statystycznym;
koszty podróży i utrzymania poniesione w związku z realizacją projektu;
koszty zakupu pozostałych towarów i usług niezbędnych do realizacji projektu.

Wnioski można składać do 30 czerwca 2021.

•    Wspólne projekty badawcze z:
- Niemcami (nabór otwarty do 30 czerwca 2021)
- Austrią (nabór otwarty do 21 maja 2021)
- Słowacją (nabór otwarty do 21 czerwca 2021)

Celem konkursów jest wsparcie mobilności naukowców w realizacji projektów badawczych, uzgodnionych i prowadzonych wspólnie z badaczami z krajów partnerskich. Dofinansowanie przeznaczone jest na pokrycie wyłącznie kosztów wymiany osobowej. Strona wysyłająca pokrywa koszty podróży swojego naukowca, natomiast strona przyjmująca pokrywa koszty pobytu naukowca z kraju partnerskiego.

Informacje na temat wszystkich otwartych naborów NAWA dostępne są na stronie:
https://www.umed.wroc.pl/wm-nawa-otwarte-nabory

Osobą kontaktową w zakresie współpracy Uczelni z NAWA jest Magdalena Szymków-Cieniawska z Działu Współpracy Międzynarodowej
Tel.: 71 784 11 42
magdalena.szymkow-cieniawska@umed.wroc.pl