Nasi stypendyści z gratulacjami

Stypendyści Ministra Zdrowia, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz studenci kierunku lekarsko-stomatologicznego ED, którzy uratowali człowieka przed utonięciem, otrzymali oficjalne gratulacje i upominki od władz uczelni w uznaniu ich dokonań. 

W porannym spotkaniu w rektoracie stypendystów i studentów podjęli rektor prof. Marek Ziętek oraz prorektor ds. dydaktyki prof. Piotr Dzięgiel. Na spotkaniu zjawili się tegoroczni stypendyści Ministra Zdrowia z kierunku lekarskiego: Aleksandra Drabik, Siddarth Agrawal i Maciej Ornat, laureaci stypendiów Ministra Nauki i Szkolnictwa wyższego dr Piotr Kuś, dr Błażej Misiak i dr hab. Mieszko Więckiewicz oraz studenci stomatologii w ramach English Division nagrodzeni za bohaterską postawę - Michał Mazurec, Łukasz Muszkiewicz i Mateusz Nowicki. Poza odbiorem gratulacji z rąk rektorów uczestnicy spotkania dzielili się opiniami, uwagami i sugestami dotyczącymi ich studiów oraz pracy naukowej. 

Stypendyści i rektor 1

Rektor

Spotkanie z rektorem
Zdjęcia: Adam Zadrzywilski
Galeria
Aleksandra Drabik – Wydział Lekarski

Aleksandra Drabik jest studentką 6. roku kierunku lekarskiego i swoje zainteresowania naukowe realizuje, działając w licznych kołach naukowych. Najdłużej związana jest ze Studenckim Kołem Naukowym Onkologii (jego opiekunem jest dr n. med. Urszula Staszek-Szewczyk), które reprezentowała na konferencjach krajowych i zagranicznych. Należy również do Studenckiego Koła Naukowego przy Klinice Nefrologii, gdzie pod opieką dr n.med. Doroty Kamińskiej oraz dr n. med. Krzysztofa Letachowicza realizuje projekt naukowo-badawczy związany z funkcjonowaniem przetok tętniczo-żylnych wśród pacjentów po przeszczepie nerki. Jest także członkiem Studenckiego Koła Naukowego Zdrowia Środowiskowego i Epidemiologii, którego opiekunem jest prof. Krystyna Pawlas, oraz Studenckiego Koła Naukowego Internistyczno-Hipertensjologicznego, nad którym opiekę sprawuje dr hab. n. med. Adrian Doroszko.

Aleksandra Drabik

Siddarth Agrawal – Wydział Lekarski

Na tym samym roku uczy się Siddarth Agrawal, który jest kierownikiem dwóch grantów naukowych. Pierwszy grant, „Preludium" Narodowego Centrum Nauki, zajmuje się tematyką „Wykorzystanie insuliny i koniugatów glukozy w celowanej terapii raka piersi". Celem projektu jest uzyskanie i przedkliniczna weryfikacja innowacyjnych pochodnych glukozy w terapii onkologicznej. Wyniki badań są obiecujące, a pierwsze doniesienia opublikowano już w prestiżowym czasopiśmie onkologicznym "Oncotarget". Badania realizowane są w Katedrze Patomorfologii pod opieką naukową prof. Piotra Ziółkowskiego.

Drugi projekt to „Diamentowy Grant" Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w którym laureat zajmuję się tematyką „Transdermalnej stymulacji elektroterapeutycznej w leczeniu bólu". W ramach projektu przewidywany jest rozwój metody elektrostymulacji w celu poprawy jakości leczenia bólu. Technologia, która chroniona jest prawem patentowym (P. 406 018), będzie poddana badaniom klinicznym w Katedrze i Klinice Anestezjologii pod opieką prof. Waldemara Goździka.

Siddarth Agrawal

Maciej Ornat – Wydział Lekarski

Maciej Ornat związany jest z Katedrą Morfologii i Embriologii Człowieka, gdzie przewodniczy SKN Histologii i Biologii Molekularnej oraz pod okiem prof. Piotra Dzięgiela realizuje Diamentowy Grant o tematyce „Rola ekspresji testyny w rakach niedrobnokomórkowych płuc”. Angażuje się ponadto w działania SKN Promocji Zdrowia i Profilaktyki Chorób prowadzone przez dr Iwonę Pirogowicz, które w bieżącym roku już drugi raz z rzędu otrzymało wyróżnienie dla Najlepszego Koła Naukowego Studenckiego Towarzystwa Naukowego Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Maciej Ornat otrzymał Stypendium Ministra Zdrowia dla najlepszych studentów po raz drugi.

Maciej Ornat

Dr Błażej Misiak

Dr Błażej Misiak jest związany z Katedrą i Zakładem Genetyki, gdzie koncentruje się na badaniach nad genetyką zaburzeń psychotycznych, w tym schizofrenii. W roku 2017, jako jeden ze współautorów, otrzymał nagrodę "Złota Synapsa", przyznaną za najbardziej znaczący artykuł o tematyce psychiatrycznej autorstwa naukowców pracujących w Polsce („Toward a unified theory of childhood trauma and psychosis: A comprehensive review of epidemiological, clinical, neuropsychological and biological findings”). Od 2016 roku prowadzi grant Ministerstwa Nauki Iuventus Plus poświęcony zrozumieniu epigenetycznych i biologicznych mechanizmów traumy wczesnodziecięcej w psychozach i grupach ryzyka psychozy. Dr Misiak uczestniczy także w projekcie Narodowego Centrum Nauki dotyczącym poszukiwania psychologicznych predyktorów przejścia z prodromalnego stanu psychozy do pełnoobjawowej psychozy. W roku 2014 został stypendystą programu START prowadzonego przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej.

Błażej Misiak

Dr Piotr Kuś

Dr Piotr Kuś pracuje w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji na stanowisku adiunkta. Jego zainteresowania naukowe wiążą się z badaniami nad miodem, a konkretnie nad jego fitochemią, aktywnością biologiczną oraz poszukiwaniem metod określania jakości miodu na podstawie charakterystycznych markerów chemicznych bądź tzw. fingerprinting i analizy chemometrycznej. W 2013 roku został laureatem Stypendium im. Ludwika Hirszfelda za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk biologicznych i medycznych przyznawanego przez Prezydenta Wrocławia.

Piotr Kuś

Dr hab. Mieszko Więckiewicz

Dr hab. Mieszko Więckiewicz jest kierownikiem Katedry i Zakładu Stomatologii Doświadczalnej, a od 2012 wykładowcą wizytującym w Katedrze Protetyki Stomatologicznej Uniwersytetu Technicznego w Dreźnie. Naukowo zajmuje się badaniem nowoczesnych i eksperymentalnych materiałów, mających zastosowanie w stomatologii oraz etiopatogenezą, diagnostyką i leczeniem zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego. W 2014 i 2015 roku otrzymał Nagrody Indywidualne I Stopnia JM Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu za ważne i twórcze osiągnięcia w pracy naukowej. Klinicznie specjalizuje się w diagnostyce i leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego, bólu ustno-twarzowego oraz kompleksowych protetycznych rekonstrukcjach uzębienia. W 2012 roku znalazł się w gronie stypendystów Funduszu im. dr. Emila Niedźwirskiego, a w roku 2017 otrzymał stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego jako pierwszy stomatolog w dwunastoletniej historii jego przyznawania.

Mieszko Więckiewicz