Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej

Ustawę o Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA) przygotowało Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Od 1.10.2017 roku będzie wspierać wymianę akademicką i zwiększać poziom umiędzynarodowienia polskiej nauki.

NAWA zastąpi likwidowane Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, uzupełni działalność Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz przejmie część programów MNiSW, ale stworzy także nowe projekty, mające zachęcić młodych naukowców pozostania lub powrotu do Polski, jeśli z niej wyjechali. 

Plakat NAWA, MNISW

Agencja będzie m.in. upowszechniać informacje o polskim systemie szkolnictwa wyższego, jak również propagować język polski za granicą. Obsługę własnych programów stypendialnych będą również mogły powierzyć Agencji inne ministerstwa czy jednostki samorządu terytorialnego.

NAWA będzie mogła przyznawać środki finansowe studentom i doktorantom, uczestnikom kursów przygotowawczych do podjęcia nauki w języku polskim, pracownikom uczelni lub jednostek naukowych, osobom posiadającym co najmniej stopień naukowy doktora, doktora sztuki lub równorzędny stopień uzyskany za granicą.

Oprócz tego, o wsparcie finansowe ze środków NAWY będą się mogły ubiegać osoby kierowane za granicę w celu nauczania języka polskiego jako obcego, uczelnie i jednostki naukowe, organizacje pozarządowe oraz jednostki sektora finansów publicznych podejmujące działania na rzecz umiędzynarodowienia szkolnictwa wyższego i nauki.

Środki finansowe będą mogły być przyznawane w formie stypendium, finansowania lub dofinansowania kosztów opłat za kształcenie i zatrudnienie, pomocy materialnej oraz ryczałtu na koszty podróży, utrzymania i zakwaterowania, a także finansowania lub dofinansowania kosztów działań objętych zakresem tematycznym danego programu.