Konkurs wniosków w ramach Erasmus+ KA107 - kraje partnerskie

Pracownicy naukowo-dydaktyczni Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu mogą zrealizować mobilność w celu przeprowadzenia zajęć dla studentów instytucji partnerskiej w ramach programu Erasmus+ KA 107.

Zasady realizacji wyjazdów dydaktycznych pracowników Uniwersytetu Medycznego im Piastów Śląskich we Wrocławiu w programie Erasmus+, Projekt 2019-1-PL01-KA107-064842 (01/08/2019-31/07/2021)
Wyjazd w celach dydaktycznych w ramach projektu 2019-1-PL01-KA107-064842 może być zrealizowany do poniższych uczelni partnerskich:

University of Medicine, Tirana, Albania - 1 miejsce

Caucasus International University, Gruzja - 1 miejsce

Wyjazd dydaktyczny STA trwa 5 dni. Uczestnik może wyjechać wcześniej jeden dzień przed rozpoczęciem mobilności i wrócić do kraju później jeden dzień po jej zakończeniu, jednak tylko maksymalnie dwa dodatkowe dni (jeden dzień przed mobilnością i jeden dzień po jej zakończeniu) zostaną uwzględnione przy wypłacaniu stypendium z kategorii „Wsparcie Indywidualne”.

Osoby zainteresowane wyjazdem składają do dnia 15 listopada 2019 r. do Działu Współpracy Międzynarodowej następujący dokument:
˗ Formularz aplikacyjny

W momencie aplikowania dokument musi być kompletny pod względem formalnym, tj. uzupełniony w wymaganych sekcjach.

Decyzja o zakwalifikowaniu pracowników do wyjazdu w celach dydaktycznych będzie podjęta na podstawie następujących kryteriów:

  • Liczba zrealizowanych dotychczas wyjazdów w ramach projektu KA103 (pierwszeństwo mają osoby z mniejszą liczbą zrealizowanych mobilności);
  • Termin dostarczenia wniosku do Działu Współpracy Międzynarodowej;
  • Planowane tematy wykładów.

Obowiązek dopełnienia procedur związanych z uzyskaniem odpowiedniej wizy oraz ubezpieczenia leży po stronie pracownika.

Kontakt. Dział Współpracy Międzynarodowej:
Maria Kuznetsova +48 71 784 11 42 mariia.kuznetsova@umed.wroc.pl