Kolejny etap ustalania składu Rad Dyscyplin

Komisja do spraw ustalenia składu rad dyscyplin, na podstawie złożonych przez kandydatów oświadczeń, zatwierdziła częściowe składy. W dyscyplinie nauki medyczne listy rankingowe zostały uzupełnione o kolejne osoby.

Posiedzenie komisji odbyło się 19.09.2019 r. Komisja do spraw ustalenia składu rad dyscyplin, na podstawie złożonych przez kandydatów oświadczeń zatwierdziła częściowe składy rad dyscyplin. W związku z niezłożeniem oświadczeń przez wszystkich kandydatów wskazanych na listach rankingowych, w dyscyplinie nauki medyczne listy rankingowe zostały uzupełnione o kolejne osoby.

Rankingi uzupełniające i szczegółowe informacje znaleźć można na stronie.

Osoby, które znajdują się liście rankingowej zobowiązane są do dostarczenia do dnia 26.09.2019 r. do Działu Organizacyjno-Prawnego kompletu prawidłowo wypełnionych i podpisanych oświadczeń, tj. zgody na członkostwo w radzie dyscypliny Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, oświadczenia kandydata na członka rady dyscypliny o spełnieniu wymogów określonych w ustawie i statucie, oświadczenia kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz oświadczenia lustracyjnego lub informacji o złożeniu oświadczenia lustracyjnego.