Informacje po spotkaniu rektorów ze studentami

Prorektor ds. studentów i dydaktyki prof. Agnieszka Piwowar przekazała studentom informację o powrocie do stacjonarnych zajęć praktycznych na wszystkich wydziałach naszej uczelni od 30 listopada.

Decyzja dotyczy zajęć praktycznych - seminaria, fakultety czy wykłady nadal realizowane będą w formie online. Dziekani poszczególnych wydziałów są zobowiązani do przygotowania i opublikowania szczegółowych wytycznych odnośnie realizacji zajęć w powierzonych im jednostkach. Zarządzenie rektora w tej sprawie opublikowane zostanie na początku przyszłego tygodnia.

Prof. Agnieszka Piwowar przedstawiła także decyzję rektora o powołaniu na Wydziale Lekarskim prodziekana ds. dydaktyki klinicznej. Funkcja ta ma zostać powierzona dr hab. Marzenie Zielińskiej.

Odnosząc się do pytań dotyczących możliwości przedłużenia roku akademickiego prorektor zapewniła, że wszelkie działania władz uczelni zmierzają do tego, by zakończyć semestr letni w planowanym terminie, może to oznaczać konieczność wykorzystania na realizację zadań także przerwy międzysemestralnej.

By poradzić sobie z problemami dotyczącymi realizacji zajęć praktycznych zmienione zostaną zasady działania Centrum Symulacji Medycznej, by w pełni wykorzystać możliwości i potencjał tego miejsca. Zajęcia mają się tam odbywać od 8.00 do 20.00, dlatego rekrutowani są dodatkowi technicy.

W kontekście komunikacji - prorektor zapowiedziała regularne spotkania dziekanów ze studentami swoich wydziałów. Harmonogram pierwszych spotkań online pojawi się na początku tygodnia. Oddzielne spotkanie - z udziałem rektora - poświęcone będzie także ED.

Zrekrutowana została osoba dedykowana do kontaktu ze studentami. Powstał system mejlingowy do wysyłki informacji na skrzynki studentów - uwzględniając oczekiwanie przyjaznego języka, informacje będą wysyłane w ten sposób. Pani Prorektor nasili także kontakt ze startostami poszczególnych lat, gdyż z przesłanych ankiet wynika, że informacje otrzymywane przez startostów studenci oceniają najlepiej. Pytania przesłane mejlem zostały przekazane do wydziałów z poleceniem udzielenia odpowiedzi.

Odnosząc się do pytań o 20 procent ECTS, które można zdobyć w przypadku zajęć praktycznych, Prorektor przypomniała, że wynika to z rozporządzenie ministra, które opublikowane zostało w w drugiej połowie października. Odpowiadając na pytanie dlaczego inne uczelnie nadal realizują zajęcia online pomimo tego ograniczenia, Pani Rektor podkreśliła, że wprowadzone są w wielu miejscach, choćby w Poznaniu dodatkowe decyzje - jak choćby przedłużenie do końca lipca roku akademickiego.

Poruszając kwestie dotyczące wolontariatu i watpliwości odnośnie formy współpracy ze szpitalem tymczasowym - Pani Rektor zobowiązała się, że koordynująca wolontariat na uczelni dr hab. Iwona Bil-Lula przekaże studentom oczekiwane informacje.