Dydaktyka. Zalecenia na semestr letni

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 nie ulegają zmianie w semestrze letnim i obowiązują takie, jak ustalono 29.11.2020.

Zalecenia dotyczą osób nieszczepionych, będących w trakcie szczepienia i po podaniu 2 dawek szczepionki przeciw Covid-19.

W przypadku kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2, zarówno osoby zaszczepione 2 dawkami szczepionki jak i ozdrowieńcy po przebytym Covid-19 nie podlegają kwarantannie.

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego rekomenduje szczepienie przeciwko Covid-19, choć zdajemy sobie sprawę z trudności związanych z brakiem dostatecznej ilości szczepionek.

Przypominamy, że w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2, kontaktu z osobą zakażoną lub wystąpienia objawów sugerujących zakażenie obowiązuje zgłoszenie zgodnie z Nową Procedurą Postępowania w Przypadku Zakażeń, która znajduje się na stronie Uniwersytetu Medycznego: https://www.umed.wroc.pl/content/nowa-procedura-postepowania-w-przypadku-zakazen

Procedura dotyczy również osób, które są w trakcie szczepienia lub zostały zaszczepione przeciwko Covid-19.

Zalecenia dla studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2
w semestrze letnim 2021 nie ulegają zmianie i obowiązują takie, jak ustalono 29.11.2020.

UWAGA!
Zalecenia mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej

PAMIĘTAJ: SZCZEPIENIE NIE ZWALNIA NAS Z OBOWIĄZKU BYCIA ODPOWIEDZIALNYM ZA INNYCH I NIE ZWALNIA Z PRZESTRZEGANIA PODSTAWOWYCH ZASAD BHP, W TYM ZACHOWANIA DYSTANSU I NOSZENIA MASEK.

Zajęcia kliniczne i zajęcia praktyczne – Wydziały WL, WLS, WF, WNOZ
(1)    Przed rozpoczęciem każdego bloku student ma obowiązek (czynność powtarzana) zapoznania się z materiałami edukacyjnymi dotyczącymi zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2; a osoba prowadząca zajęcia zobowiązana jest do weryfikacji wiedzy przed rozpoczęciem zajęć.
W zajęciach udział mogą wziąć tylko te osoby, które zaliczą sprawdzian dotyczący zapobiegania zakażeniom SARS-COV 2
(2)    Do zajęć przystąpić mogę tylko te osoby, które są zdrowe, nie mają objawów sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, duszność, zaburzenia węchu i smaku, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, biegunka, nie miały w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2, nie przebywają we wspólnym mieszkaniu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo same nie są objęte kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych. Nie stosują aktualnie z powodu gorączki i/lub infekcji leków przeciwgorączkowych i/lub ma p/zapalnych.

UWAGA: KAŻDA OSOBA PREZENTUJĄCA WYŻEJ WYMIENIONE OBJAWY MA BEZWZGLĘDNY ZAKAZ UDZIAŁU W ZAJĘCIACH.

Jednostki, w których nie powinny odbywać się zajęcia praktyczne i kliniczne:
a.    Strefy czerwone w szpitalach
b.    SOR z wyjątkiem studentów kierunku Ratownictwo Medyczne i Wydział Lekarski 6 rok
c.    Oddziały zakaźne - WSS przy ul. Koszarowej we Wrocławiu) gdzie dominują chorzy na Covid-19
d.    Klinika Chorób Zakaźnych przy ul. Chałubińskiego
e.    Oddziały hematologiczne: dorosłych i dzieci
f.     Wszystkie inne części oddziałów w USK, w ramach, których odbywa się hospitalizacja pacjentów COVID-19
g.    Zawsze, jeśli istnieje ryzyko podejrzenia lub zakażenia SARS – CoV -2

Przygotowanie studentów do udziału w ćwiczeniach klinicznych - Wydziały WL, WLS, WF, WNOZ
1.    Medyczna maska chirurgiczna
2.    Odzież robocza (mundurek medyczny + jednorazowe ubranie flizelinowe)
3.    Jednorazowe rękawice
4.    Przyłbica (jeśli student lub pracownik chce zwiększyć swój komfort zabezpieczenia)
5.    Płyn do dezynfekcji dłoni

W przypadku wykonywania procedur z wytwarzaniem aerozolu i podczas zajęć w Poliklinice stomatologicznej (kontakt z j. ustną pacjenta) ŚOI chroniące przed transmisją drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową    
1.    Półmaski z filtrem FFP2
2.    Odzież robocza (odzież medyczna + jednorazowe ubranie flizelinowe)
3.    Jednorazowe rękawice (należy rozważyć użycie techniki podwójnych rękawic
4.    Przyłbica

Nauczyciel prowadzący zajęcia nadzoruje poprawność przygotowania studentów do zajęć. Stosowanie rękawic jednorazowych, dezynfekcja rąk oraz wymiana maski chirurgicznej w zależności od czasu trwania zajęć i realizowanych czynności podczas zajęć.

Zajęcia teoretyczne, wykładowe, seminaria, ćwiczenia niekliniczne i lektoraty

ZALECANA FORMA WG STANDARDU KSZTAŁCENIA DLA DANEGO KIERUNKU I USTALEŃ Z DZIEKANEM DANEGO WYDZIAŁU.

Przygotowanie studentów do udziału w zajęciach teoretycznych: laboratoria, ćwiczenia niekliniczne, anatomia, fizjologia, patologia, CSM i pracownie pielęgniarskie lub pracownie ratowników medycznych - Wydziały WL, WLS, WF, WNOZ

(1)    Liczba osób w pomieszczeniu zależności od powierzchni
(2)    Utrzymanie dystansu 1,5-metra od poszczególnych ćwiczących,
(3)    Obowiązkowo maski chirurgiczne lub bawełniane zakrywające usta i nos.
(4)    Rękawice jednorazowe, jeśli specyfika zajęć tego wymaga
(5)    Rozmieszczenie płynu do dezynfekcji lub umożliwienie mycia rąk,
(6)    Zajęcia trwające po 45 minut z przerwą 15 minut na wietrzenie sali,
(7)    Po każdej grupie dezynfekcja powierzchni dotykowych – środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu (powyżej 60%).
(8)    W miarę możliwości można stosować fizyczne bariery (szklane lub plastikowe szyby).
(9)    Dodatkowo należy zadbać o ruch studentów i korzystanie z szatni tak jak w przypadku egzaminów teoretycznych: dezynfekcja szatni i węzłów sanitarnych po każdej grupie studentów

Pracownie komputerowe, techniczne, symulowane:

(1)    Na sali powinien być dostępny środek do dezynfekcji rąk - studenci mają obowiązek zdezynfekować ręce przed przystąpieniem do pracy komputerowej.
(2)    Po każdych zajęciach i przed przyjściem nowej grupy wskazana jest dezynfekcja powierzchni kontaktowych: wyłączniki, biurko, klawiatura, myszka, w przypadku klawiatury istnieje możliwość zastosowania folii, którą można zmieniać po każdej grupie. Folia nie zwalnia z dezynfekcji klawiatury.
(3)     Każdy student powinien posiadać własny długopis i notatnik
(4)    Wskazane wietrzenie pomieszczenia co 1 godzinę
(5)    Studenci i nauczyciele akademiccy przebywają w pracowniach w maseczkach chirurgicznych i zadbać o prawidłowe ich stosowanie (po zawilgoceniu zmiana, zakrycie nosa i ust).
(6)    Obowiązek realizowania zajęć z zachowaniem dystansu społecznego (odległość pomiędzy osobami 1,5 metra).

Akademik

(1)    Należy rozważyć zredukowanie liczby studentów w pokojach (do 2 osób)
(2)    Ograniczenie użytkowania windy (za wyjątkiem sytuacji szczególnych, gdzie po uzgodnieniu z administratorem obiektu dopuszczalne jest korzystanie z windy przez 2 osoby w jednym czasie. Powinny one stać w możliwie największej odległości od siebie i mieć założoną ochronę ust i nosa.
(3)    Przyciski w windach, uchwyty na piętrach powinny być regularnie dezynfekowane (powinno się prowadzić ewidencję dezynfekowań, monitorowaną przez administratora budynku).
(4)    Przy windach zamieścić informację (dwujęzyczną), dotyczącą ograniczenia możliwości korzystania z urządzeń z przeznaczeniem tylko dla osób ze wskazań zdrowotnych lub dla transportu sprzętu ciężkiego, limitu osób oraz obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie, kiedy w windzie znajdują się dwie osoby.
(5)    Należy zabezpieczyć domy studenckie w środki do dezynfekcji dłoni (zalecana lokalizacja przy wejściu do budynku i na każde piętro oraz w łazienkach.
(6)    Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, klatek schodowych, korytarzy, kuchni i łazienek.
(7)    Należy ograniczyć liczbę osób przebywających w jednej łazience, na drzwiach wejściowych powinna zostać umieszczona informacja na temat maksymalnej liczby osób, które mogą znajdować się wewnątrz. Zaleca się korzystanie z 1 łazienki o połowę osób mniej niż wynosi liczba toalet i/lub kabin prysznicowych.
(8)    Należy wprowadzić obowiązek weryfikacji czystości przez administratora budynku.
(9)    Rekomenduje się, monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
(10)    Wskazane stworzenie osobnego regulaminu dotyczącego postępowania w związku z pandemią SARS-CoV-2. – rekomendowane jest przygotowanie pomieszczenia do izolacji studentów podejrzanych o zakażenie SARS-CoV – 2, do czasu uzyskania wyniku wymazu PCR. W przypadku pewnego rozpoznania zakażenia przekazanie studenta do izolacji w warunkach szpitalnych i lub wyznaczonego izolatorium.
(11)    Sugeruje się zmniejszenie liczby stanowisk w miejscu przeznaczonym do wspólnej nauki studentów – redukcja miejsc siedzących o połowę, tak aby przestrzegać przepisowych 4 metrów kw. na osobę. W miejscu wspólnej nauki utrzymanie dystansu społecznego (1,5 m), stosowanie masek bawełnianych lub przyłbic.
(12)    Dezynfekcja powierzchni dotykowych 70% alkoholem po każdym studencie.
(13)    Sugeruje się zastosowanie barier (płyty z pleksi) w celu oddzielenie poszczególnych stanowisk tak aby umożliwić bezpieczne korzystanie.

Zaleca się, aby osoby pracujące na terenie akademików (portiernia, szatnia, sprzątanie) poruszały się po terenie w maskach chirurgicznych lub bawełnianych zawsze podczas kontaktu z innymi osobami.

ADMINISTRATOR BUDYNKU (AKADEMIKI) NADZORUJE I ODPOWIADA ZA WDROŻENIE ZALECEŃ I ICH PRAWIDŁOWOŚĆ NA TERENIE OBIEKTU.

Biblioteka

(1)    Korzystanie z zasobów bibliotecznych „czytelnia” możliwe jest tylko w maskach bawełnianych lub chirurgicznych i rękawiczkach jednorazowych
(2)    Zaleca się wydzielenie boksów dla pojedynczych osób z utrzymaniem zaleconej odległości (1,5 m dystansu społecznego w każdą stronę)
(3)    Ograniczenie przy stolikach w czytelni liczby miejsc o połowę
(4)    Sugeruje się zastosowanie barier (płyty z pleksi) w celu oddzielenie poszczególnych stanowisk tak aby umożliwić bezpieczne korzystanie.
(5)    Dezynfekcja powierzchni dotykowych środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu (powyżej 60%)
(6)    Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, klatek schodowych
(7)    Pracownicy biblioteki pracują w środkach ochrony indywidualnej.
(8)    Dezynfekcja wykorzystanego zbioru bibliotecznego poprzez naświetlanie promieniami z lamp UVC

 UWAGA
Należy zadbać o nie gromadzenie się studentów w szatniach i na korytarzach. W tych miejscach należy również zachować dystans 1,5 m i stosować maskę zakrywającą usta i nos. Zaleca się także, by studenci sami przestrzegali tych zasad.

TESTOWANIE PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW ZGODNIE Z PROCEDURĄ UCZELNIANĄ link do procedury

Opracowały: Brygida Knysz i Beata Jankowska-Polańska

Plik do pobrania