Dydaktyka. Nowe zalecenia na semestr letni

Zalecenia dla studentów, doktorantów i pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2 w semestrze letnim obowiązujące od dnia 29.03.2021.

Zalecenia dotyczą osób nieszczepionych, będących w trakcie szczepienia i po podaniu 2 dawek szczepionki przeciw Covid-19.

W przypadku kontaktu z osobą zakażoną SARS-CoV-2, zarówno osoby zaszczepione 2 dawkami szczepionki jak i ozdrowieńcy po przebytym Covid-19 nie podlegają kwarantannie.

Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego rekomenduje szczepienie przeciwko Covid-19, choć zdajemy sobie sprawę z trudności związanych z brakiem dostatecznej ilości szczepionek.

Przypominamy, że w przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2, kontaktu z osobą zakażoną lub wystąpienia objawów sugerujących zakażenie obowiązuje zgłoszenie zgodnie z Nową Procedurą Postępowania w Przypadku Zakażeń, która znajduje się na stronie Uniwersytetu Medycznego: https://www.umed.wroc.pl/content/nowa-procedura-postepowania-w-przypadku-zakazen

Procedura dotyczy również osób, które są w trakcie szczepienia lub zostały zaszczepione przeciwko Covid-19.

Zalecenia dla studentów i pracowników Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu dotyczące zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2
w semestrze letnim 2021

UWAGA: Zalecenia mogą ulec zmianie w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej

PAMIĘTAJ: SZCZEPIENIE NIE ZWALNIA NAS Z OBOWIĄZKU BYCIA ODPOWIEDZIALNYM ZA SIEBIE I INNYCH I PRZESTRZEGANIA PODSTAWOWYCH ZASAD BHP

UWAGA!
Należy zadbać o niegromadzenie się studentów w szatniach i na korytarzach. Obowiązuje dystans 1,5 m i bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa maseczką medyczną. Zaleca się, ażeby studenci sami przestrzegali tych zasad.

W czasie przerw obowiązuje bezwzględny zakaz grupowego spożywania posiłków.

Niezależnie od przyjęcia szczepionki, pracownicy i studenci podlegają uczelnianej procedurze postępowania w przypadku zakażeń, link: https://www.umed.wroc.pl/content/nowa-procedura-postepowania-w-przypadku-zakazen

Zajęcia kliniczne i zajęcia praktyczne – Wydziały WL, WLS, WF, WNOZ
(1)    Przed rozpoczęciem każdego bloku zajęć student ma obowiązek (czynność powtarzana) zapoznania się z materiałami edukacyjnymi, na temat zapobiegania zakażeniu SARS-CoV-2; Osoba prowadząca zajęcia jest zobowiązana do weryfikacji wiedzy studentów przed rozpoczęciem zajęć. Tylko osoby znające zasady zapobiegania zakażeniom SARS-CoV-2 mogę wziąć udział w zajęciach klinicznych.
(2)    Do zajęć mogą przystąpić osoby zdrowe, niewykazujące objawów choroby zakaźnej: takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, duszność, zaburzenia węchu i smaku, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, biegunka i aktualnie nie stosują leków przeciwgorączkowych i/lub p/zapalnych z powodu gorączki i/lub infekcji.
(3)    zajęć nie mogą przystąpić osoby podlegające kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych oraz osoby, które w ciągu ostatnich 14 dni, miały kontakt z osobą zakażoną SARS-CoV-2, przebywają we wspólnym mieszkaniu z osobą poddaną izolacji w warunkach domowych i nie zostały zaszczepione.
UWAGA: KAŻDA OSOBA PREZENTUJĄCA WYŻEJ WYMIENIONE OBJAWY MA BEZWZGLĘDNY ZAKAZ UDZIAŁU W ZAJĘCIACH.

Kwarantanna nie dotyczy ozdrowieńców do 6 miesięcy od przechorowania COVID-19 i osób, które otrzymały pełne szczepienie p/COVID-19  (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 marca 2021)
Student podpisuje na początku semestru jednorazowo oświadczenie, że spełnia wymogi udziału w zajęciach i zapoznał się z materiałami edukacyjnymi oraz zaleceniami umieszczonymi na stronie UMW oraz zobowiązuje się do ich przestrzegania. Do czasu przygotowania odpowiedniej aplikacji podpisane oświadczenia należy przekazać do opiekunów lat.

Jednostki, w których nie powinny odbywać się zajęcia praktyczne i kliniczne:

a.    Strefy czerwone w szpitalach
b.    SOR z wyjątkiem studentów kierunku Ratownictwo Medyczne i Wydział Lekarski 6 rok
c.    Oddziały zakaźne – (WSS przy ul. Koszarowej we Wrocławiu), gdzie dominują chorzy na Covid-19
d.    Klinika Chorób Zakaźnych przy ul. Chałubińskiego
e.    Oddziały hematologiczne: dorosłych i dzieci
f.    Wszystkie inne części oddziałów w USK, w których odbywa się hospitalizacja pacjentów COVID-19
g.    Zawsze, jeśli istnieje ryzyko podejrzenia lub zakażenia SARS-CoV -2

Przygotowanie studentów do udziału w zajęciach praktycznych lub ćwiczeniach klinicznych - Wydziały WL, WLS, WF, WNOZ

1.    Medyczna maska chirurgiczna
2.    Odzież robocza (odzież medyczna + jednorazowe ubranie flizelinowe)
3.    Jednorazowe rękawice
4.    Przyłbica (jeśli student lub pracownik chce zwiększyć komfort zabezpieczenia)
5.    Płyn do dezynfekcji dłoni

W przypadku wykonywania procedur z wytwarzaniem aerozolu i podczas zajęć w Akademickiej Poliklinice Stomatologicznej (kontakt z j. ustną pacjenta).

ŚOI chroniące przed transmisją drogą powietrzno-kropelkową i powietrzno-pyłową:
1.    Półmaski z filtrem FFP2
2.    Odzież robocza (odzież medyczna + jednorazowe ubranie flizelinowe)
3.    Jednorazowe rękawice (należy rozważyć użycie techniki podwójnych rękawic)
4.    Przyłbica

Kierownik Jednostki oraz nauczyciel prowadzący zajęcia nadzorują i odpowiadają za wdrożenie i przestrzeganie zaleceń podczas realizacji procesu dydaktycznego oraz poprawność stosowanie środków ochrony indywidualnej.
Studenci nie respektujący zaleceń epidemiologicznych nie mogą brać udziału w zajęciach dydaktycznych.

Zajęcia teoretyczne, wykładowe, seminaria, ćwiczenia kierunkowe niekliniczne, audytoryjne i lektoraty, anatomia, fizjologia, patologia, CSM i symulowane pracownie pielęgniarskie lub pracownie ratowników medycznych - Wydziały WL, WLS, WF, WNOZ

(1)    Utrzymanie dystansu 1,5-metra pomiędzy uczestnikami zajęć.
(2)    Obowiązkowo maski chirurgiczne  zakrywające szczelnie usta i nos.
(3)    Rękawice jednorazowe, jeśli specyfika zajęć tego wymaga, w przypadku kontaktu z pacjentem lub zakaźnym materiałem biologicznym.
(4)    Dostęp do płynu dezynfekującego i/lub umożliwienie mycia rąk.
(5)    Zajęcia trwające po 45 minut z przerwą 5 minut na wietrzenie sali.
(6)    Po każdej grupie dezynfekcja powierzchni dotykowych – środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu (powyżej 60%).
(7)    W miarę możliwości można stosować dodatkowo fizyczne bariery (szklane lub plastikowe szyby).
(8)    Dodatkowo należy zadbać o ruch studentów i korzystanie z szatni tak jak w przypadku egzaminów teoretycznych: dezynfekcja szatni i węzłów sanitarnych po każdej grupie studentów.
Zobowiązuje się dziekanów do wyznaczenia osób odpowiedzialnych za nadzorowanie przemieszczania się  i przebywania studentów w przestrzeniach wspólnych: szatnia, korytarz.

Pracownie komputerowe, techniczne, do zajęć w warunkach symulowanych:

(1)    Na sali powinien być dostępny środek do dezynfekcji rąk - studenci mają obowiązek zdezynfekować ręce przed przystąpieniem do pracy komputerowej.
(2)    Po każdych zajęciach i przed przyjściem nowej grupy wskazana jest dezynfekcja powierzchni kontaktowych: wyłączniki, biurko, klawiatura, myszka. W przypadku klawiatury istnieje możliwość zastosowania folii, którą można zmieniać po każdej grupie. Folia nie zwalnia z dezynfekcji klawiatury.
(3)     Każdy student powinien posiadać własny długopis i notatnik.
(4)    Wskazane jest wietrzenie pomieszczenia co 45 minut przez 5 min.
(5)    Studenci i nauczyciele akademiccy przebywają w pracowniach w maseczkach chirurgicznych i dbają o prawidłowe ich stosowanie (po zawilgoceniu zmiana, zakrycie nosa i ust).
(6)    Obowiązek realizowania zajęć z zachowaniem dystansu społecznego (odległość pomiędzy osobami 1,5 metra).

Konsultacje dydaktyczne nauczyciel-uczeń, spotkania Organizacji Studenckich.
Zaleca się, aby wszystkie konsultacje i spotkania nauczyciel-uczeń odbywały się zdalnie z wykorzystaniem platformy Teams przy włączonej kamerce, za wyjątkiem sytuacji, które ze względu na specyfikę wymagają bezpośredniego kontaktu. W przypadku konsultacji bezpośrednich wszystkie zainteresowane strony muszą wyrazić na nie zgodę i ustalić termin.

Akademik

(1)    Wskazane jest  zredukowanie liczby studentów w pokojach (do 2 osób).
(2)    Ograniczenie użytkowania windy (za wyjątkiem sytuacji szczególnych, gdzie po uzgodnieniu z administratorem obiektu dopuszczalne jest korzystanie z windy przez 2 osoby w jednym czasie. Powinny one stać w możliwie największej odległości od siebie i mieć założoną ochronę ust i nosa.
(3)    Przyciski w windach, uchwyty na piętrach powinny być regularnie dezynfekowane (powinno się prowadzić ewidencję dezynfekowań, monitorowaną przez administratora budynku).
(4)    Przy windach należy zamieścić informację (dwujęzyczną), dotyczącą ograniczenia możliwości korzystania z urządzeń z przeznaczeniem tylko dla osób ze wskazań zdrowotnych lub dla transportu sprzętu ciężkiego, limitu osób oraz obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie, kiedy w windzie znajdują się dwie osoby.
(5)    Należy zabezpieczyć domy studenckie w środki do dezynfekcji dłoni (zalecana lokalizacja przy wejściu do budynku i na każde piętro oraz w łazienkach).
(6)    Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, klatek schodowych, korytarzy, kuchni i łazienek.
(7)    Należy ograniczyć liczbę osób przebywających w jednej łazience, na drzwiach wejściowych powinna zostać umieszczona informacja na temat maksymalnej liczby osób, które mogą znajdować się wewnątrz.
Liczba osób, jednocześnie przebywających w łazience, powinna być o połowę mniejsza niż liczba toalet i/lub kabin prysznicowych.
(8)    Należy wprowadzić obowiązek weryfikacji czystości przez administratora budynku.
(9)    Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich 70% alkoholem.
(10)    Wskazane jest stworzenie osobnego regulaminu dotyczącego postępowania w związku z pandemią SARS-CoV-2.
Rekomendowane jest przygotowanie pomieszczenia do izolacji studentów podejrzanych o zakażenie SARS-CoV-2, do czasu uzyskania wyniku RT-PCR z wymazu. W przypadku otrzymania dodatniego wyniku testu RT-PCR przekazanie studenta do izolacji w warunkach domowych, szpitalnych i/lub wyznaczonego izolatorium.
(11)    Sugeruje się zmniejszenie liczby stanowisk w miejscu przeznaczonym do wspólnej nauki studentów – redukcja miejsc siedzących o połowę, tak aby umożliwić utrzymywanie dystansu społecznego (1,5 m). W miejscu wspólnej nauki obowiązuje  stosowanie masek medycznych.
(12) Zaleca się zastosowanie barier (płyty z pleksi) w celu oddzielenia poszczególnych stanowisk do nauki.

Wszystkie  osoby pracujące na terenie akademików (portiernia, szatnia, serwis sprzątający) zobowiązane są do bezwzględnego stosowania masek chirurgicznych.

ADMINISTRATOR BUDYNKU (AKADEMIKI) NADZORUJE I ODPOWIADA ZA WDROŻENIE ZALECEŃ I ICH PRZESTRZEGANIE NA TERENIE OBIEKTU.

Biblioteka

(1)    Korzystanie z zasobów bibliotecznych „czytelnia” możliwe jest tylko w maskach chirurgicznych i rękawiczkach jednorazowych. Do dnia 9 kwietnia 2021r. prowadzenie przez biblioteki publiczne i naukowe działalności polegającej na udostępnianiu zbiorów jest dopuszczalne pod warunkiem zapewnienia, aby w pomieszczeniu dostępnym dla osób korzystających ze zbiorów biblioteki przebywała jednocześnie nie więcej niż 1 osoba na 15m2 powierzchni takiego pomieszczenia, z wyłączeniem bibliotekarzy. Przed wejściem do biblioteki zamieszcza się informację o limicie osób oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.
(2)    Zaleca się wydzielenie stanowisk do pracy dla pojedynczych osób z utrzymaniem zaleconej odległości (1,5 m dystansu społecznego w każdą stronę).
(3)    Ograniczenie liczby miejsc, przy stolikach w czytelni, o połowę.
(4)    Sugeruje się zastosowanie barier (płyty z pleksi) w celu oddzielenia poszczególnych stanowisk tak, aby umożliwić bezpieczne korzystanie.
(5)    Dezynfekcja powierzchni dotykowych środkiem dezynfekcyjnym na bazie alkoholu (powyżej 60%).
(6)    Należy zapewnić bieżącą dezynfekcję toalet, klatek schodowych.
(7)    Pracownicy biblioteki podczas pracy są zobowiązani do stosowania środków  ochrony indywidualnej.
(8)    Zaleca się dezynfekcję wykorzystanego zbioru bibliotecznego poprzez naświetlanie promieniami z lamp UVC.

ZALECENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z WIND, TOALET, KLATEK SCHODOWYCH, CODZIENNYCH AKTYWNOŚCI PORZĄDKOWYCH DOTYCZĄ RÓWNIEŻ WSZYSTKICH POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW, W KTÓRYCH ODBYWAJĄ SIĘ ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE, DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA I PRACUJE ADMINISTRACJA UMW.

Opracował: Zespół ds. Zarządzania Kryzysowego

Plik do pobrania