Biobank z gwarancją jakości

Biobank Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, jako pierwszy w Polsce, uzyskał certyfikat ISO 9001:2015 w zakresie: Biobankowanie materiału biologicznego do celów naukowych, badawczo-rozwojowych i dydaktycznych.

Biobank działa w Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego WFzOAM. Warto podkreślić, że certyfikat został przyznany przez najstarszą i najbardziej doświadczoną na świecie organizację normalizacyjną BSI z okresem ważności 02.04.2019 do 02.04.2022.

Wdrożenie wytycznych umożliwia zarządzanie procesami Biobanku UMW według najwyższych standardów, przyczyniając się do zagwarantowania jednostkom współpracującym z Biobankiem wysokiej jakości materiału biologicznego oraz danych z nim związanych, przekładającego się bezpośrednio na możliwości uzyskiwania nowych projektów naukowo-badawczych czy też zawierania współprac w zakresie tworzenia innowacyjnych rozwiązań badawczo-rozwojowych.

To nie jedyny sukces Biobanku. Pracujący tam zespół opracował System Zapewnienia i Zarządzania Jakością (SZiZJ) oraz wdrożył go do stosowania. Projektowanie i wdrożenie SZiZJ było przeprowadzone w oparciu o wytyczne zawarte w Standardach Jakości dla Biobanków Polskich wytworzonych w ramach prac konsorcjum BBMRI.pl projektu „Infrastruktura Badawcza Biobanków i Zasobów Biomolekularnych BBMRI-ERIC”, w którym uczestniczymy.

- Jesteśmy bardzo otwarci na współpracę z przedstawicielami różnych jednostek naszej uczelni, ale też osób spoza niej - podkreśla kierownik Pracowni Przesiewowych Testów Aktywności Biologicznej i Gromadzenia Materiału Biologicznego dr inż. Agnieszka Matera-Witkiewicz. I dodaje, że taka współpraca to wymierna korzyść dla obu stron. Biobank UMW, realizując statutowe działania, wspomaga kliniki/katedry/zakłady oraz pracownie z całego Uniwersytetu w gromadzeniu i zabezpieczeniu cennego materiału biologicznego. Gromadzi i zabezpiecza dane przeznaczone zarówno do konkretnych projektów, jak również na potrzeby przyszłych prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

Współpraca z Biobankiem posiadającym dowód, w formie certyfikatu, na spełnienie najwyższych standardów i norm jakościowych to walor szczególnie doceniany m.in. przez recenzentów prac naukowych czy też komisji oceniających wnioski o finansowanie projektów badawczo-naukowych, jako gwarancja jakości wyników i starannego zaplanowania przewidzianych do realizacji prac.