Aktualne zalecenia przeciwepidemiczne - szkolenia stacjonarne

Prosimy o zapoznanie się z aktualnymi zaleceniami przeciwepidemicznymi dotyczącymi przeprowadzania szkoleń stacjonarnych na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu.

Zalecenia przeciwepidemiczne- szkolenia stacjonarne
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu

I.     Osoby szkolone

1.    W szkoleniu może wziąć udział wyłącznie osoba zdrowa, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną takich jak: podwyższona temperatura ciała, katar, kaszel, duszność, zaburzenia węchu i smaku, ból gardła, bóle w klatce piersiowej, biegunka.
2.    Nie może wziąć udziału w szkoleniu osoba:     
(a) nieszczepiona przeciw Covid-19, która przebywa w domu z osobą na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych albo sama jest objęta kwarantanną lub izolacją w warunkach domowych.     
(b) szczepiona przeciw Covid-19, u której pojawiły się objawy wymienione w punkcie 1.
(c) która stosuje aktualnie leki przeciwgorączkowe z powodu gorączki i/lub infekcji lub ma podwyższoną temperaturę ciała (> 37,5 0 C)

II.    Środki bezpieczeństwa osobistego
1.    Organizatorzy szkolenia określają miejsce i godzinę, gdzie  kandydaci powinni się stawić w dniu ustalonego terminu kursu.
2.    W oczekiwaniu na wejście do budynku lub do sali wykładowej, wykładowcy i osoby szkolone zachowują odpowiedni odstęp (co najmniej 1,5 m).
3.    Na teren budynku, w którym ma odbywać się szkolenie mogą wejść wyłącznie osoby z zakrytymi ustami i nosem (maską co najmniej      chirurgiczną).
4.    Należy wyznaczyć osobę odpowiedzialną za dopilnowanie przestrzegania wszystkich zaleceń związanych z organizacją i przebiegiem szkolenia.
5.     W szatni, obowiązuje dystans społeczny i zakrywanie nosa i ust maską co najmniej chirurgiczną.

III.    Szczegółowe rozwiązania związane z organizacją pracy osób biorących udział w szkoleniu:

1.    Jeśli w szkoleniu weźmie udział osoba cierpiąca na alergię albo inne schorzenie przewlekłe, którego objawami mogą być kaszel, katar lub łzawienie, zobowiązana jest poinformować o tym fakcie organizatorów szkolenia, w celu uniknięcia sytuacji, kiedy objawy zostaną uznane za niepokojące.
      
IV.    Środki bezpieczeństwa związane z organizacją przestrzeni, budynków, pomieszczeń
1.    Przy wejściu do budynku, w którym odbywać się będzie szkolenie, wejściu do szatni oraz do sali wykładowej należy umieścić płyn do dezynfekcji rąk (środek na bazie alkoholu, min. 60%) oraz zamieścić informację o obowiązku korzystania z niego przy każdym wejściu na teren budynku.
2.    Szkolenie może być przeprowadzone pod warunkiem zachowania zasad bezpieczeństwa, w tym ustalonych odstępów pomiędzy osobami szkolonymi oraz osobami szkolonymi a wykładowcami.
3.    Drzwi do sali oraz wszystkie drzwi do pomieszczeń, w których przebywać będą osoby szkolone powinny być otwarte.
4.    Pomieszczenia, w których będzie realizowane szkolenie, powinny być regularnie wietrzone, co 45 minut (jeśli możliwe, również podczas wykładu).
5.    Należy zapewnić regularną dezynfekcję toalet. Należy ograniczyć liczbę osób przebywających w jednej łazience, na drzwiach wejściowych powinna zostać umieszczona informacja na temat maksymalnej liczby osób, które mogą znajdować się wewnątrz. Liczba osób jednocześnie przybywających w toalecie powinna być o połowę mniejsza od liczby toalet.     
6.    W każdej toalecie, oprócz mydła i ręczników jednorazowych, powinien znajdować się płyn do dezynfekcji rąk (na bazie alkoholu co najmniej 60%) na bieżąco uzupełniany przez personel budynku.
7.    Rekomenduje się monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymywania w czystości ciągów komunikacyjnych oraz dezynfekowania powierzchni dotykowych: poręczy, klamek, włączników światła, klawiatur, myszek, uchwytów, poręczy krzeseł i powierzchni płaskich.
8.    Miejsca siedzące i powierzchnie dotykowe należy dezynfekować  po każdym dniu zajęć.
9.    Przed wejściem do budynku, w którym odbywa się szkolenie oraz przed salą wykładową należy umieścić informację dotyczącą zakazu grupowania się oraz przestrzegania obowiązującego dystansu co najmniej 1,5 metra.     
10.    Podczas wykładów miejsca siedzące należy zorganizować w taki sposób, aby pomiędzy osobami na sali zachowany był co najmniej 1,5-metrowy odstęp (w każdym kierunku).
11.    Jeżeli w jednym budynku przewidziane jest przeprowadzenie więcej niż jednego wykładu w ciągu jednego dnia, konieczne jest zapewnienie możliwości rozdzielenia osób wychodzących z zajęć od osób wchodzących na  zajęcia.
12.    Organizatorzy szkolenia przygotują jego plan z uwzględnieniem wszystkich pomieszczeń i czasu trwania wykładów. Plan powinien uwzględnić odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi wykładami (proponujemy co 45 min),  korzystanie z szatni, przerwy na wietrzenie sali. Należy zwrócić uwagę, aby plan zorganizować tak, by osoby szkolone odbywające kurs w kilku salach nie wchodziły do budynku jednocześnie, nie korzystały z szatni w tym samym czasie oraz miały szansę zachować zalecany 1,5-metrowy dystans społeczny.

Informacja dodatkowa:

1. Należy ograniczyć korzystanie z windy w budynku, w którym odbywa się kurs do niezbędnego minimum.
2. Jeśli korzystanie z windy jest konieczne  (w uzasadnionych przypadkach zdrowotnych lub w razie konieczności transportu sprzętu ciężkiego) w windzie powinny przebywać  nie więcej niż 2 osoby w jednym czasie, zachowując między sobą największą możliwą odległość, mając założone maski co najmniej chirurgiczne, zakrywające usta i nos.
3. Przyciski w windach, uchwyty itd. powinny być regularnie dezynfekowane.
4. Przy i/lub w windach należy zamieścić informację dotyczącą ograniczenia możliwości korzystania z urządzeń dostępnych do użytku tylko ze wskazań zdrowotnych lub w razie konieczności transportu sprzętu ciężkiego, ograniczeń liczby osób oraz obowiązku zakrywania ust i nosa w czasie, kiedy w windzie znajdują się dwie osoby.
5. Przerwy związane ze spożywaniem posiłków należy zorganizować tak, ażeby ograniczyć możliwość grupowania się.

Dokument do pobrania (DOC)