Centrum Analiz Statystycznych - Zgłoszenia

Ze względu na różnorodność zagadnień i metod badawczych stosowanych przez pracowników naszej uczelni, można się spodziewać dużego zróżnicowania zadań dla CAS, a także znacznej liczby analiz do realizacji. Poniżej znajduje się propozycja organizacji kontaktów z CAS w zakresie analizy danych, która powinna zapewnić  efektywną komunikację i współpracę. 

1. Podstawą rozpoczęcia pracy nad danym zadaniem będzie dla CAS wysłanie e-maila, w którym należy zamieścić następujące elementy: 

a) Nazwa zadania dla CAS, zawarta w temacie e-maila
Powinna być na tyle precyzyjna, na ile to potrzebne, by odróżnić zadanie od innych (np. od kolejnych zleceń z danego zakresu badań);
Np. „Ocena wpływu leku X na zawartość hemoglobiny w krwi u kobiet i mężczyzn”.

b) Temat badawczy
Np. tytuł artykułu, nazwa zadania/podzadania w projekcie badawczym (choćby robocze) itp.

c) Zwięzły opis tematu
Kilka zdań pomocnych dla nas (wykonawców analiz) w tym, by zrozumieć jaka jest merytoryczna istota badań, które będą poddane opracowaniu statystycznemu. 

d) Hipoteza lub pytanie badawcze
Np. „Lek X oddziałuje na zawartość hemoglobiny we krwi w sposób zróżnicowany, zależny od płci i wieku pacjentów” 
lub "Który z czynników - płeć czy wiek - jest powiązany silniej z oddziaływaniem leku X na zawartość hemoglobiny w krwi?"

e) Opis zbioru danych, jakimi dysponujemy, najlepiej według schematu:
- zmienne objaśniane, np. „Zawartość hemoglobiny we krwi
- zmienne objaśniające, np. „Płeć”, „Wiek
- liczba przypadków – całkowita oraz w odniesieniu do poszczególnych klas/podklas; najlepiej w tabeli, analogicznej do poniższej:

  Kobiety Mężczyźni Suma
Pacjenci zażywający placebo 57 40 97
Pacjenci zażywający lek X 52 48 100
Suma 109 88 197

 

2. Ponieważ pracownicy naszej uczelni mają możliwość zainstalowania programu Statistica (https://www.umed.wroc.pl/statistica), głównie tego programu będziemy używali do prowadzenia analiz statystycznych. Posiadanie zainstalowanego programu umożliwi każdemu pracownikowi otwieranie plików z wynikami i wykresami  itp., a co więcej - np. samodzielną ich edycję w celu ich dostosowania do wymogów redakcyjnych poszczególnych czasopism.

3. W razie szczegółowych pytań pracownicy CAS doradzą, jak przygotować dane do analiz, ale przygotowanie surowych (wyjściowych) danych będzie należy do osób/zespołów zgłaszających dane zadanie do realizacji. Zasady przygotowania zbiorów danych znajdują się w zakładce "Dane".  

Zapraszam do przesyłania sugestii, pytań i uwag

Krzysztof Kujawa