Dział Aparatury Naukowej - Sprzęt używany na sprzedaż


Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym
na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu

 

Lp. Nr inwent. Nazwa urządzenia Opis stanu technicznego Cena wywoławcza zł (brutto)
1. UMW/S/0012901/08 Aparat fotograficzny cyfrowy NIKON D3 rok zakupu 2007 Sprzęt sprawny, w dużym stopniu wyeksploatowany przydatny do dalszej eksploatacji, kwalifikuje się do przeglądu technicznego ze względu na przebieg migawki – 250 tys. klatek. 3 500,00
2. UMW/EP/0002667/92 Obiektyw Nikon AF 28-85 rok zakupu1991 Sprzęt sprawny, w dużym stopniu wyeksploatowany przydatny do dalszej eksploatacji, kwalifikuje się do przeglądu technicznego. 280,00
3. UMW/S/0001534/91 Aparat Fotograficzny Nikon F4s rok zakupu1991 Sprzęt sprawny, w dużym stopniu wyeksploatowany przydatny do dalszej eksploatacji, kwalifikuje się do przeglądu technicznego.  
700,00
4. UMW/S/0001883/92 Światłomierz fotograficzny rok zakupu1992 Sprzęt sprawny, w dużym stopniu wyeksploatowany przydatny do dalszej eksploatacji, kwalifikuje się do przeglądu technicznego.  
300,00
5. UMW/S/0014838/09 Lampa błyskowa Nikon SpeedlightSB900 rok zakupu 2007 Składnik zestawu, umorzenie częściowe. Sprzęt sprawny, w dużym stopniu wyeksploatowany przydatny do dalszej eksploatacji, kwalifikuje się do przeglądu technicznego. 500,00
6. UMW/EP/00001883/92 Nagatywoskop Smart rok zakupu1992 Sprzęt sprawny, w dużym stopniu wyeksploatowany przydatny do dalszej eksploatacji, kwalifikuje się do przeglądu technicznego. 130,00
7 UMW/S/0016543/10 Skaner Epson Perfection V750 Pro Urządzenie wyeksploatowane, przestarzałe 50,00
8 UMW/S/0006982/03 Zestaw komputerowy PIV, monitor EIZO LCD 24,1” Urządzenie wyeksploatowane, przestarzałe 50,00

 
Przedmiot przetargu był eksploatowany do roku 2016. Można go obejrzeć w dniach: od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do godz. 14.00 w Dziale Aparatury Naukowej przy ul. Mikulicza Radeckiego 5, (po wcześniejszym umówieniu) kontakt tel. 71 784 11 86.

 • Przetarg – ustna licytacja odbędzie się w Dziale Aparatury Naukowej Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Mikulicza Radeckiego 5 pok. 308. w dniu 26. 04. 2017 r. o godz. 10
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania: dokumentu tożsamości a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo aktualnego dokumentu rejestrowego oraz pełnomocnictwa do udziału w przetargu.
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed rozpoczęciem przetargu do złożenia oświadczenia, iż zapoznali się z warunkami przetargu oraz, że znany jest im stan techniczny sprzętu i nie wnoszą w tej sprawie uwag i zastrzeżeń.
 • Minimalne postąpienie wynosi 10 zł.
 • Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia przedmiotu licytacji na podstawie Faktury VAT.
 • Licytację prowadzić będzie Komisja przetargowa powołana decyzją Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • W przetargu nie mogą uczestniczyć:
  1. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzaniem przetargu,
  2. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. a,
  3. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
 • Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do podpisania Protokołu z licytacji niezwłocznie po jej zakończeniu.
 • Faktura VAT będzie wystawiona na podstawie Protokołu z licytacji.
 • Nabywca, który nie uiścił ceny nabycia w terminie do 7 dni po wystawieniu Faktury traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty.
 • Nabywca przejmuje przedmiot licytacji w stanie istniejącym.
 • Uniwersytet Medyczny zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn na każdym jego etapie.