Dział Aparatury Naukowej - Sprzęt używany na sprzedaż


 

Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
zaprasza do udziału w ustnej licytacji
na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu

L.p.

Opis przedmiotu licytacji

Cena wywoławcza

1.

Laptop Lenovo G780 CB 21701151 nr inw. UMW/S/0022942/13

269 zł

2

Telefon komórkowy Samsung Galaxy S8 SM-G950F:nr inw. UMW/W/0078993/17,

1 zł

Przedmioty licytacji były eksploatowane odpowiednio od roku 2013 i od 2017. Można je obejrzeć w dniach: od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do godz. 14.00 w Dziale Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku ul. Marcinkowskiego 2-6, pok. 3A 107.1 (po wcześniejszym umówieniu) kontakt tel. 71 784 10 52 lub mailowo: lilia.aplas@umed.wroc.pl
Ustne licytacje odbędą się w Dziale Inwentaryzacji i Ewidencji Majątku Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, ul. Marcinkowskiego 2-6 pok. 3A 107.1 w dniu 27.09.2019 r. o godz. 10 
Uczestnicy licytacji zobowiązani są do posiadania: dokumentu tożsamości a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo aktualnego dokumentu rejestrowego oraz pełnomocnictwa do udziału w przetargu.
Uczestnicy licytacji zobowiązani są przed rozpoczęciem licytacji do złożenia oświadczenia, iż zapoznali się z warunkami licytacji oraz, że znany jest im stan techniczny sprzętu i nie wnoszą w tej sprawie uwag i zastrzeżeń.
 
Minimalne postąpienie przy licytacjach sprzętów wynoszą odpowiednio:

1. 3 zł,
2. 0,01 zł

 
Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia przedmiotu licytacji na podstawie Faktury VAT.
Licytację prowadzić będzie Komisja przetargowa powołana decyzją Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

W przetargu nie mogą uczestniczyć:

  • osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzaniem przetargu,
  • małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. a,
  • osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.

Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do podpisania Protokołu z licytacji niezwłocznie po jej zakończeniu.
Faktura VAT będzie wystawiona na podstawie Protokołu z licytacji.
Nabywca, który nie uiścił ceny nabycia w terminie do 7 dni po wystawieniu Faktury traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty.
Nabywca przejmuje przedmiot licytacji w stanie istniejącym.
Uniwersytet Medyczny zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn na każdym jego etapie.
 

Uniwersytet Medyczny unieważnił licytację z przyczyn formalno-prawnych

13.07.2018