Dział Aparatury Naukowej - Sprzęt używany na sprzedaż


 
Uniwersytet Medyczny we Wrocławiu
zaprasza do udziału w ustnym przetargu nieograniczonym

na sprzedaż niżej wymienionego sprzętu:

 

 1. Tokarka uniwersalna nr inw UMW/S/000021/61, data zakupu: 1961 r.
 2. Obrabiarka wieloczynnościowa nr inw UMW/S/0001508/91, data zakupu: 1991 r.,
 3. Imadło precyzyjne nr inw UMW/EP/0021802/94, data zakupu: 1994 r.,
 4. Uchwyt tokarski nr inw UMW/EP/0021760/90, data zakupu: 1990 r.
 5. Uchwyt tokarski nr inw UMW/EP/0021761/90, data zakupu: 1990 r.,

 

Przedmiot przetargu był eksploatowany do roku 2013. Można go obejrzeć w dniach: od poniedziałku do piątku od godziny 08.00 do godz. 14.00 w warsztacie Zakładu Biofizyki przy ul. Mikulicza Radeckiego 9, (po wcześniejszym umówieniu) kontakt tel. 71 784 11 96/86.

 • Przetarg – ustna licytacja odbędzie się w warsztacie Zakładu Biofizyki przy ul. Mikulicza Radeckiego 9. w dniu 8.02.2018 r. o godz. 10
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są do posiadania: dokumentu tożsamości a podmioty inne niż osoby fizyczne dodatkowo aktualnego dokumentu rejestrowego oraz pełnomocnictwa do udziału w przetargu.
 • Uczestnicy przetargu zobowiązani są przed rozpoczęciem przetargu do złożenia oświadczenia, iż zapoznali się z warunkami przetargu oraz, że znany jest im stan techniczny sprzętu i nie wnoszą w tej sprawie uwag i zastrzeżeń.
 • Minimalne postąpienie wynosi 10 zł.
 • Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia przedmiotu licytacji na podstawie Protokołu z Licytacji
 • Licytację prowadzić będzie Komisja przetargowa powołana decyzją Kanclerza Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.
 • W przetargu nie mogą uczestniczyć:
  1. osoby, którym powierzono wykonanie czynności związanych z przeprowadzaniem przetargu,
  2. małżonek, dzieci, rodzice i rodzeństwo osób, o których mowa w pkt. a,
  3. osoby, które pozostają z prowadzącym przetarg w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności prowadzącego przetarg.
 • Nabywca, który zaoferuje najwyższą cenę nabycia zobowiązany jest do podpisania Protokołu z licytacji niezwłocznie po jej zakończeniu.
 • Faktura VAT będzie wystawiona na podstawie Protokołu z Licytacji.
 • Nabywca, który nie uiścił ceny nabycia w terminie do 7 dni od podpisania Protokołu z Licytacji traci prawa wynikające z przyjęcia jego oferty.
 • Nabywca przejmuje przedmiot licytacji w stanie istniejącym.
 • Uniwersytet Medyczny zastrzega sobie prawo unieważnienia przetargu z ważnych przyczyn na każdym jego etapie.

 

09.02.2018