Informacja dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w sprawie:


1.  Zastosowania praw autorskich w roku 2017 - dotyczy nauczycieli i pracowników naukowo-technicznych
 
Uniwersytet Medyczny informuje zainteresowanych pracowników o konieczności złożenia do Działu Płac oświadczenia określającego procentowy udział prac o charakterze twórczym na następny rok kalendarzowy.  Pracownicy składają oświadczenia w terminie: do 16 grudnia 2016 roku - nauczyciele akademiccy; natomiast  pracownicy nie będący nauczycielami akademickimi  do 30 grudnia 2016 roku.
 

Obowiązujące w Uczelni granice przychodu dla grup pracowników:
  • a) do 75% wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników naukowo-dydaktycznych i naukowo-technicznych,
  • b) do 50% wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników dydaktycznych (wzór oświadczenia w załączeniu)

 Limit kosztów 50% ze wszystkich źródeł przychodu chronionego prawem autorskim na 2017 rok wynosi 42764,00zł. Uczelnia może ograniczyć zastosowanie 50% kosztów w dowolnym terminie na wniosek pracownika wyrażony w pisemnym oświadczeniu (druk oświadczenia w  Dziale Płac). Jeżeli pracownik nie złoży oświadczenia zastosowane będzie ograniczenie w momencie osiągnięcia limitu kosztów w Uczelni.
 
Niezbędnym jest prowadzenie ewidencji prac o charakterze twórczym w celu okazania na życzenie Urzędu Skarbowego oraz informowanie Działu Płac o każdej zmianie w trakcie roku.
 
Kosztów podwyższonych z tytułu wykonywania prac o charakterze twórczym nie stosuje się, jeśli pracownik przebywa na zwolnieniu lekarskim lub urlopie: wypoczynkowym, bezpłatnym, zdrowotnym, macierzyńskim, wychowawczym.

 


2. Rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych za rok 2016  
 
Pracownicy, którzy w 2016 roku poza Uczelnią nie uzyskali innych dochodów oraz nie korzystają
z żadnych ulg podatkowych lub wspólnego rozliczenia, mają możliwość rozliczenia rocznego za pośrednictwem płatnika, czyli Uczelni. W tym celu należy złożyć oświadczenie PIT-12 do 6 stycznia 2017 roku w Dziale Płac.  Pozostali pracownicy, którzy będą rozliczali się indywidualnie składają zeznanie podatkowe do 30 kwietnia 2017 roku we właściwym, wg miejsca zamieszkania, Urzędzie Skarbowym.
 
1 % podatku na organizację pożytku publicznego, można przekazać rozliczając się samodzielnie wpisując w zeznaniu nr KRS wybranej organizacji – informacje dostępne są na stronie internetowej opp. www.pozytek.gov.pl

Ponadto przypomina się o konieczności:

  •  zawiadomienia Działu Płac o zmianie stanu faktycznego wynikającego z oświadczenia PIT-2, upoważniającego do stosowania ulgi podatkowej. Informację należy przekazać przed wypłatą wynagrodzenia za miesiąc, w którym zaszła zmiana,
  • zawiadomienia Działu Płac w terminie do 16 stycznia o prowadzonej w trakcie roku działalności gospodarczej w celu zastosowania właściwego numeru identyfikacji w deklaracjach podatkowych - NIP obowiązuje tylko dla prowadzących w trakcie roku podatkowego działalność gospodarczą.

 


 
Wzory wyżej wymienionych druków oświadczeń (dostępne również w Dziale Płac):