Zatrudnienie NA

Szanowni Państwo,
nauczyciele akademiccy zatrudniani są w naszej Uczelni w ramach następujących grup zawodowych:
 

naukowo dydaktycznej na stanowiskach:                      dydaktycznej na stanowiskach:
profesora zwyczajnego                                      starszego wykładowcy
profesora nadzwyczajnego                                   wykładowcy
adiunkta                                                   lektora/instruktora
asystenta  

 
Kryteria do zatrudnienia na danym stanowisku wynikają z przepisów ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, Statutu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu oraz Uchwały Senatu UM nr 1463 z dnia 17.12.2014 r.
 

Prawo o szkolnictwie wyższym
ustawa z dnia 27.07.2005 r. (Dz.U.Nr 164, poz. 1365)
 
Statut
tekst uchwalony przez Senat UM we Wrocławiu w dniu 25.09.2013 r.

 
 
Uchwała Senatu w sprawie kryteriów, jakie musi uzyskać nauczyciel akademicki, aby ubiegać się o stanowisko w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
Uchwała nr 1463 Senatu UM we Wrocławiu z dnia 17.12.2014 r.

 
Poniżej zamieszczamy druki wniosków dotyczących zatrudnienia:
 
Druk nr 1 Wniosek o zatrudnienie nauczyciela akademickiego konkurs
Druk nr 2 Wniosek o zatrudnienie nauczyciela akademickiego bez konkursu
Druk nr 3 Wniosek o zmianę stanowiska w trakcie zatrudnienia
 
Przygotowaliśmy dla Państwa instrukcję dotyczącą zastosowania obowiązujących druków.
 
Uchwała Senatu w sprawie uchwalenia statutu Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu Uchwała nr 1324 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 25.09.2013 r. Załącznik nr 8:
Regulamin przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich na Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
 
Regulamin pracy
 
Kodeks pracy
 


Zarządzenia JM Rektora:

- w sprawie zasad udzielania urlopów pracownikom
Zarządzenie nr 30 /XIV R/2006 r. Rektora AM we Wrocławiu z dnia 26.05.2006 r.

- w sprawie dodatkowego, poza Uczelnią, zatrudnienia nauczycieli akademickich
Zarządzenie Rektora nr 50/XVR/2011 z 10.11.2011 r.

- regulamin postępowania konkursowego na funkcje kierownicze w jednostkach
wydziałowych i międzywydziałowych

Zarządzenie nr 13/XIVR/2007 Rektora AM we Wrocławiu z dnia 22.02.2007 r.

- w sprawie regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu
Zarządzenie nr 56/XVR/2013 Rektora UM we Wrocławiu z dnia 29.07.2013 r.


Dział Spraw Pracowniczych informuje, że z dniem 29 lipca  2013 r. zarządzeniem nr 56/XV R/2013 zostały  wprowadzone zmiany  do Regulaminu premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi.
Zapraszamy do zapoznania się z treścią regulaminu


Dział Spraw Pracowniczych informuje, że obowiązują w naszej Uczelni:
- Kryteria awansowania i zatrudniania na stanowiska nauczycieli akademickich
- Regulamin przeprowadzania postępowań konkursowych na stanowiska nauczycieli akademickich
Zapraszamy do zapoznania się z treścią Uchwał Senatu w powyższych sprawach.