Wzory druków

 

Zatrudnienie (dla wszystkich pracowników)
kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie pobierz
oświadczenie o wyrażeniu zgody na zaliczenie do liczby osób zaangażowanych w działalność naukowo-badawczą pobierz
oświadczenie rodzica / opiekuna pobierz
oświadczenie dotyczące zmiany danych osobowych pobierz

 

Odznaczenia / ordery
wniosek o nadanie odznaczenia lub orderu  pobierz
przepisy dotyczące odznaczeń  pobierz
oświadczenie o niekaralności  pobierz

 

Nauczyciele Akademiccy (dodatkowe zatrudnienie)
zarządzenie Rektora nr 50/XVR/2011 z 10.11.2011 r. w sprawie dodatkowego, poza Uczelnią, zatrudnienia nauczycieli akademickich pobierz
wniosek nauczyciela akademickiego o wydanie zgody na podjęcie nowego dodatkowego zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą pobierz
wniosek nauczyciela akademickiego o wydanie zgody na kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia u pracodawcy prowadzącego działalność dydaktyczną lub naukowo-badawczą pobierz
zawiadomienie o prowadzeniu działalności gospodarczej pobierz

 

Pracownicy niebędący nauczycielami akademickimi
regulamin premiowania pracowników niebędących nauczycielami akademickimi pobierz
wnioski premiowe
wniosek dotyczący obniżenia lub pozbawienia premii regulaminowej pobierz
wniosek dotyczący przyznania premii uznaniowej pobierz
wniosek o przyznanie premii specjalnej z tytułu wykonywania dodatkowych czynności w ramach projektów unijnych pobierz

 

Umowy cywilno-prawne
wniosek o zawarcie umowy cywilno-prawnej pobierz