Zmiana adresu e-mail Działu !!!

Informujemy, że zmianie uległ adres e-mail Działu Organizacji Dydaktyki. Prosimy o przesyłanie wiadomości na adres: dod@umed.wroc.pl
 


Dział Organizacji Dydaktyki - Aktualności

Wrocław, dnia 29.11.2016r.

W związku z planowanym spotkaniem z adiunktami dydaktycznymi oraz opiekunami poszczególnych lat Dział Organizacji Dydaktyki w dniu 13.12.2016r. będzie zamknięty.
 


Wrocław, dnia 15.11.2016r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Uczelni pojawiły się następujące zarządzenia:
Zarządzenie nr 91/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2016 r. w sprawie zmiany ogólnych zasad dotyczących ustalania wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) oraz zakresu obowiązków, zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016
Zarządzenie nr 92/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 13 października 2016r. w sprawie zmiany zasad przyznania i wypłacenia nauczycielom akademickim pełniącym funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego dodatku specjalnego w latach 2016 i 2017
Zarządzenie nr 87/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 3 października 2016r. w sprawie zmiany wzoru umów zlecenia z osobą fizyczną na prowadzenie zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2016/2017.

Prosimy o zapoznanie się z ich treścią.
 


Wrocław, dnia 26.09.2016r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Uczelni pojawiło się Zarządzenie nr 76/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 12 września 2016 r. w sprawie zasad i trybu zawierania umów zlecenia z osobą fizyczną na prowadzenie zajęc dydaktycznych od roku akademickiego 2016/2017. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.
 


Wrocław, dnia 22.06.2016r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Uczelni pojawiły się nowe Zarządzenia dotyczące dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego. Prosimy o zapoznanie się z ich treścią:

1. Zarządzenie nr 49/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie zasad przyznania i wypłacenia nauczycielom akademickim pełniącym funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego dodatku specjalnego w latach 2016 i 2017 

2. Zarządzenie nr 50/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wysokości dodatku specjalnego dla nauczycieli akademickich pełniących funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego w roku 2016 
 


Wrocław, dnia 10.05.2016r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Uczelni pojawiły się nowe Zarządzenia oraz Uchwały dotyczące dydaktyki. Prosimy o zapoznanie się zich treścią:

Zarządzenie nr 30/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie podziału roku akademickiego 2016/2017

Zarządzenie nr 29/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie zmiany zasad ustalania wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) oraz zakresu obowiązków, zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych

Zarządzenie nr 28/XV R/2016 Rektora Uniwersytetu Medycznego z dnia 9 maja 2016 r. w sprawie wprowadzenia procedur planowania i rozliczania dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obowiązujących w roku akademickim 2016/2017

Uchwała Nr 1641 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1525 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 29 kwietnia 2015 r. w sprawie zasad ustalania liczebności grup studenckich na poszczególnych formach zajęć dydaktycznych od roku akademickiego 2015/2016 

Uchwała Nr 1640 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie zmiany Uchwały nr 1528 Senatu Uniwersytetu Medycznego w sprawie zasad ustalania zakresu obowiązków nauczycieli akademickich Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu, rodzajów zajęć dydaktycznych objętych zakresem tych obowiązków, w tym wymiaru zadań dydaktycznych dla poszczególnych stanowisk, zasad obliczania godzin dydaktycznych oraz zasad powierzania i rozliczania zajęć w godzinach ponadwymiarowych od roku akademickiego 2015/2016

Uchwała Nr 1639 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ustalenia pensum dydaktycznego dla JM Rektora w roku akademickim 2016/2017. 
 


Wrocław, dnia 08.04.2016r.
Uprzejmie informujemy, że na stronie Uczelni pojawiła się nowa Uchwała Nr 1630 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 30 marca 2016r. w sprawie ustalenia wytycznych dla Rad Wydziałów dotyczących uchwalania planów studiów i programów kształcenia. Prosimy o zapoznanie się z jej treścią.
 
Wrocław, dnia 21.12.2015r.
Uprzejmie informujemy, że na stronie Uczelni pojawiło się nowe Zarządzenie Rektora Nr 90/XV R/2015 dotyczące zasad wypłacenia nauczycielom akademickim pełniącym funkcję opiekuna roku lub adiunkta dydaktycznego dodatku specjalnego w roku 2015. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.
 
Wrocław, dnia 12.11.2015r.
Uprzejmie informujemy, że na stronie Uczelni pojawiło się nowe Zarządzenie Rektora Nr 75/XV R/2015 dotyczące zawierania umów zlecenie na prowadzenie zajęć dydaktycznych. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.
 
Wrocław, dnia 22.07.2015r.
Uprzejmie informujemy, że na stronie Uczelni pojawiły się nowe Zarządzenia Rektora dotyczące dydaktyki. Prosimy o zapoznanie się z nimi:

Nr 32/XV R/2015 - w sprawie ogólnych zasad dotyczących ustalenia wymiaru zajęć dydaktycznych (pensum) oraz zakresu obowiązków, zlecania i rozliczania zajęć dydaktycznych obowiązujących od roku akademickiego 2015/2016

Nr 33/XV R/2015  - w sprawie wprowadzenia procedur planowania i rozliczania dydaktyki w Uniwersytecie Medycznym we Wrocławiu obowiązującej w roku akademickim 2015/2016

 


Wrocław, dnia 12.06.2015r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Uczelni pojawiło się nowe Zarządzenie Rektora nr 42/XV R/2015 w sprawie podziału roku akademickiego 2015/2016. Zmiany dotyczą terminów zimowej sesji egzaminacyjnej, zimowej przerwy międzysemestralnej oraz zakończenia roku akademickiego. Prosimy o zapoznanie się z jego treścią.
 


Wrocław, dnia 09.06.2015r.

P.T.
Dziekani Wydziałów,
Kierownicy Katedr/Klinik/Zakładów
Adiunkci Dydaktyczni
Nauczyciele Akademiccy
Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu

L.dz. RD-K 298/15
Wasze pismo z dnia:                            Wasz znak:                            Nasz znak:                          Data:
               -                                                         -                                RD-K 0424-1/15                 08.06.2015r.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informuję, że wyznaczam na 16 października 2015r. ostateczny termin przekazania do Działu Kształcenia rozliczeń godzin dydaktycznych za rok akademicki 2014/2015.

W ramach ww. rozliczenia dydaktyki należy przedłożyć w Dziale Kształcenia następujące dokumenty potwierdzone przez odpowiednie osoby.
- Rozliczenie godzin dydaktycznych – załącznik nr 6 (wydruk z eOrdo),
- Obciążenie dydaktyczne – załącznik nr 7 (wydruk z eOrdo),
- Oświadczenia pracowników – załącznik nr 13 (wydruk z eOrdo),
- Wnioski o prowadzenie zajęć w godzinach ponadwymiarowych – załączniki nr 8 i 9 do Zarządzenia nr 68/XIV R/2009,
- Zestawienie nieobecności.
Za datę złożenia dokumentów uważa się datę wpłynięcia do Działu Kształcenia kompletnych i poprawnych dokumentów potwierdzonych przez Dziekanów Wydziałów, na których realizowane były zajęcia dydaktyczne.

Szczególną uwagę proszę zwrócić na uzupełnienie poniższych załączników, w których obligatoryjnie powinny się znaleźć następujące dane:
a) załącznik nr 7 „Obciążenie  dydaktyczne”:
- zaznaczenie zajęć w ramach dydaktyki klinicznej prowadzonych na bazie (obcej i własnej) zakładów opieki zdrowotnej wraz z podaniem miejsca odbywania zajęć – komentarz należy nanieść w rubryce „UWAGI”,
- podział zajęć na wykłady, ćwiczenia, seminaria i zajęcia praktyczne z wyszczególnieniem godzin w danym semestrze, natomiast zajęcia fakultatywne należy zaznaczyć dodatkowo w rubryce „UWAGI”,
- podanie rzeczywistych danych dot. liczby studentów na danych zajęciach oraz liczbę grup,
- informacja nt. obniżenia liczebności grup studenckich na zajęciach – komentarz należy zamieścić w rubryce „UWAGI” (dla celów weryfikacji),
- oznaczenie roku studiów/nazwy wydziału.
b) załącznik nr 6 „Rozliczenie godzin dydaktycznych”:
- dodatkowo zamieszczona informacja o zrealizowanych godzinach współuczestnictwa doktorantów z podaniem liczby godzin, nazwiskiem doktoranta i współprowadzącego nauczyciela akademickiego.

Przypominam, iż dokumenty papierowe muszą być zgodne z zapisem danych w systemie eOrdo.
Niekompletne lub nieprawidłowo sporządzone dokumenty będą odsyłane do jednostek organizacyjnych. Wszelkie braki, niezgodności w dokumentacji lub opóźnienia terminu ich dostarczenia do Działu Kształcenia będą skutkować opóźnieniem w wypłacie wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe oraz dodatku za prowadzenie zajęć dydaktycznych w języku angielskim za semestr letni.

W przypadku dodatkowych pytań proszę się kontaktować z Działem Kształcenia, jak niżej:
• mgr Katarzyna Tadaszak-Malinowska,
tel. 71 784 17 69,
e-mail: katarzyna.tadaszak-malinowska@umed.wroc.pl
• inż. Anna Kalbarczyk,
tel. 71 784 17 68,
e-mail: anna.kalbarczyk@umed.wroc.pl

Uprzejmie informuję, że wszelkie informacje nt. obowiązujących regulacji i druków dot. pensum dydaktycznego znajdują się na stronie internetowej Uczelni pod linkiem Pracownicy/Pensum (Dział Kształcenia).

Z poważaniem,
Prorektor ds. Dydaktyki
prof. dr hab. Michał Jeleń


Wrocław, dnia 05.06.2015r.

Uprzejmie przypominamy o konieczności stosowania ujednoliconych wzorów: Planów studiów i Sylabusa, zgodnie z Uchwałą Nr 1441 Senatu Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu z dnia 24 września 2014 r.

Więcej informacji w zakładce Plan studiów i sylabus
 


Wrocław, dnia 05.06.2015r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Uczelni pojawiły się nowe Uchwały Senatu dotyczące dydaktyki. Prosimy o zapoznanie się z nimi:

Nr 1537 - dodatkowe wynagradzanie ześrodków pozabudżetowych osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w języku angielskim

Nr 1538 - zmiany w Uchwale nr 1528 z dnia 29 kwietnia 2015r.

 


Wrocław, dnia 13.05.2015r.

Uprzejmie informujemy, że na stronie Uczelni pojawiły się nowe Uchwały Senatu dotyczące dydaktyki. Prosimy o zapoznanie się z nimi:

Nr 1528 - obowiązki, rodzaje i wymiar zajęć dydaktycznych dla nauczycieli akad.; rozliczanie pensum

Nr 1527 - ustalenie pensum dydaktycznego JM Rektora w roku akademickim 2015/2016

Nr 1526 - określenie limitu godzin bezpłatnego korzystania z obiektów sportowych UMW

Nr 1525 - ustalanie liczebności grup studenckich na poszczególnych formach zajęć dydaktycznych